Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

Data publikacji: 2020-08-06

na świadczenie usług trenera w mieszkaniu treningowym.
1. Forma zatrudnienia:
Umowa zlecenie/umowa o świadczenie usług
2. Wymagania:
- wykształcenie średnie z minimum 2 letnim doświadczeniem w prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną lub wykształcenie wyższe,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
- nieposzlakowana opinia;
3. Zakres realizowanych zadań:
Do zadań w ramach świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających należy:
a) kompleksowe przeprowadzenie treningów we współpracy z pracownikami socjalnymi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
b) opracowanie opinii nt. uczestników po zakończeniu całościowego cyklu treningów;
c) prowadzenie dzienników zajęć;
d) sporządzenie przez Wykonawcę protokołu (karty czasu pracy), wskazując prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Zamawiającego;
e) zachowywanie wszelkich norm BHP i innych zasad bezpieczeństwa, odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników, reagowanie w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu i życiu.
4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych,
5) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do świadczenia usług
6) zgoda na przetwarzanie danych osobowych
5. Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć osobiście w punkcie obsługi interesantów Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, wejście C w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na świadczenie usług trenera w mieszkaniu treningowym do dnia 14 sierpnia 2020 r.
Dokumenty, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Załączniki:

  1. Ogłoszenie (plik pdf 661KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej