Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 - 100 Gryfino ogłasza nabór

Data publikacji: 2020-07-06

na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor w Sekcji Finansowo-KsięgowejWymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub obywatelstwo innych państw, z którymi na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. wykształcenie wyższe,
3. znajomość stosowania przepisów prawnych z zakresu realizowanych zadań,
4. pełna zdolność do czynności prawnych,
5. korzystanie z pełni praw publicznych,
6. nieposzlakowana opinia,
7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
8. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, klasyfikacji budżetowej oraz planu kont,
2. znajomość prawa, m.in. znajomość przepisów prawa z zakresu zadań realizowanych przez jednostkę w szczególności ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pomocy społecznej,
3. umiejętność pracy w zespole,
4. wysokie umiejętności komunikacyjne,
5. umiejętność radzenia sobie ze stresem,
6. obowiązkowość, rzetelność, punktualność.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Przyjmowanie, kompletowanie, dekretacja i księgowanie dowodów księgowych,
2. wstępna kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz komletności i rzetelności dokumentów księgowych,
3. analizowanie i uzgadnianie sald kont księgowych,
4. prowadzenie ewidencji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
5. sporządzanie zapisów księgowych na kontach analitycznych i syntetycznych oddziału funduszu alimentacyjnego,
6. wykonywanie innych zadań w zakresie zleconym przez Dyrektora.
Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Podstawowy system czasu pracy - przeciętnie 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w pięciodniowym tygodniu pracy. W miesiącu czerwcu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.
Wymagane dokumenty:
1. zgoda na przetwarzanie danych (klauzula informacyjna na potrzeby naboru na wolne stanowisko - dostępna pod ogłoszeniem o naborze oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej
2. życiorys (CV) - opatrzony własnoręcznym podpisem,
3. list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem,
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie gdy zatrudnienie trwa nadal),
6. potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego,
7. kwestionariusz osobowy w wersji dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
10. oświadczenie o niekaralności,
11. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku urzędniczym,
12. osoby posiadające aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność proszone są o złożenie jego kserokopii.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w punkcie obsługi interesantów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 12 (budynek główyny, wejście C) z dopiskiem na kopercie :
Dotyczy naboru na wolne stanowisko podinspektora w Sekcji Finansowo-Księgowej
w terminie do dnia 21 lipca 2020 r.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyłonieniu osoby do zatrudnienia będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.ops.gryfino oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfino, ul. Łużycka 12.
Osoba wybrana w naborze przed zatrudnieniem zobowiązana będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności i oryginałów wymaganych dokumentów.Gryfino, dnia 06 lipca 2020 r.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
 e-mail: k.staszak@rachmedia.pl
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
________________________________________
1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
________________________________________
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i załączonych dokumentów dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w trybie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1).…………………………………..dnia……………. ……………………………………………………..
(miejscowość) (podpis wnioskodawcy)
Załączniki:

  1. Ogłoszenie (plik pdf 2167KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej