Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług - schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino

Data publikacji: 2019-11-27

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na zadanie świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych - kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Gryfino.1.Zamawiający
Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino
2.Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe - zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 30.000 euro
i zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
ze zmianami) nie podlega jej przepisom.
3. Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług schronienia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz. U z 2019r. poz. 1507 ze zmianami) dla 12 osób bezdomnych
(2 kobiety i 10 mężczyzn) w:
- schronisku dla osób bezdomnych - 1 kobieta, 7 mężczyzn
- schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi - 1 kobieta, 1 mężczyzna
- noclegowni - 1 mężczyzna
- ogrzewalni - 1 mężczyzna
których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Gryfino
(w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)
oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom potrzebującym pomocy w formie schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem pobytu jest Gmina Gryfino.
Przyznanie pomocy w formie schronienia będzie odbywało się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie. Każdorazowe umieszczenie w/w osób odbywać się będzie na podstawie skierowania
do schroniska.
Liczba osób wymagających schronienia - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń, będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych. Zamawiający przewiduje schronienie dla 12 osób bezdomnych (2 kobiety i 10 mężczyzn). Jednocześnie zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia lub jego zwiększenia.
Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.
Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko, wyłącznie za czas rzeczywistego przebywania tych osób
w schronisku.
Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, w którym zrealizowano usługę z wyłączeniem miesiąca grudnia,
za który rozliczenie nastąpi do 28 grudnia 2020r.
Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie regulowana miesięcznie
po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.
Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury zawierającej imienny wykaz osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilość dni udzielonego schronienia.

4. Termin realizacji zamówienia:
Od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.
5. Opis kryteriów wybory wykonawcy:
Kryterium oceny oferty będzie:
90 % - cena za dobę pobytu jednej osoby
10 % - odległość schroniska od siedziby zamawiającego

6. Warunki realizacji zamówienia:
Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom bezdomnym
(bez względu na stan zaniedbania higienicznego) usług o standardzie, o których mowa
w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r.
w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz.896)
oraz
-w razie potrzeby środków do odwszawiania,
-prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu m.in. pomoc w załatwianiu podstawowych spraw osobistych, zwłaszcza pomocy w sprawach formalno-prawnych, w tym wyrobienie dowodu osobistego, rejestracji w urzędzie pracy, ustalenie stopnia niepełnosprawności,
-współpracy z Zamawiającym w zakresie realizacji zawartych kontraktów socjalnych
i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności,
-dostęp do lekarza pierwszego kontaktu.


Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie, pisemnie lub za pomocą poczty e-mail informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia, zwłaszcza o samowolnym opuszczeniu schroniska lub dyscyplinarnym usunięciu z niego np. za nieprzestrzeganie regulaminu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest miejsce udzielenie schronienia.

Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
1. W zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez Wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wykonawca musi posiadać warunki lokalowe do udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, które spełniają standard obiektów,o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni oraz wymagania sanitarno-epidemiologiczne oraz przeciwpożarowe.
7. Sposób, miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na załączonym formularzu ofertowym (załącznik
nr 1) w zamkniętej kopercie z dopiskiem Schronienie dla osób bezdomnych (kobiet
i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście w sekretariacie Ośrodka w nieprzekraczalnym terminie do
12 grudnia 2019r. do godz. 15.00 na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łużycka 12,
74-100 Gryfino.
Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

8. Wymagane dokumenty:
Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący
o podstawie działalności podmiotu, którego data wydania nie będzie wcześniejsza
niż 3 miesiące od dnia jego złożenia w niniejszym postępowaniu.
Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób
go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnych.
Inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby
do reprezentowania - dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:
- upoważnienie na składanie oferty na realizacje określonego zadania publicznego,
- zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gryfinie
- upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń
w tym zakresie.
Odpis statutu.
7. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami
pracownik socjalny Monika Tracz, tel. 91 416 25 27 w. 133

8. Załączniki do zapytania ofertowego:
Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Załączniki:

  1. Załącznik (plik rtf 55KB)
  2. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług - schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino (plik pdf 324KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej