Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE POMOCY SPOŁECZNEJ W SEKCJI USŁUG SPOŁECZNYCH DO ZESPOŁU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY Stanowisko pracy: Podinspektor w zespole profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy.

Data publikacji: 2018-04-19

Stanowisko pracy: Podinspektor w zespole profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy.Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wyższym,
3. znajomość przepisów prawnych niezbędnych przy realizacji powierzonych zadań m.in., ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeku postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym,
5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6. nieposzlakowana opinia oraz stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.
Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

1. mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
2. umiejętność pracy w zespole,
3. komunikatywność, dokładność i obowiązkowość,
4. dobra znajomość obsługi komputera MS OFFICE i biurowych urządzeń technicznych,
5. dobra organizacja pracy.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. rozpoznawanie i analiza problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu,
2. opracowywanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
3. sporządzanie sprawozdań, umów,
4. prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych,
3. współpraca z jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami i instytucjami.

Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV) - powinien być opatrzony podpisem i oświadczeniem kandydata Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.),
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie/dyplom ukończenia studiów,
4. kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
5. kwestionariusz osobowy w wersji dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. z 2006 r., Nr 125, poz. 869),
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
8. oświadczenie o niekaralności,
9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku.
Informacja o warunkach pracy na stanowisku

Podstawowy system czasu pracy - przeciętnie 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin tygodniowo w pięciotygodniowym tygodniu pracy. Praca umysłowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, istnieje potrzeba przemieszczania się po schodach
i między budynkami oraz praca w terenie. Praca wymaga dużej koncentracji.
W miesiącu styczniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino lub pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w zespole profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy- narkomania w terminie
do dnia 04 maja 2018 r. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie II etapu naboru.

Osoba wybrana w naborze przed zatrudnieniem zobowiązana będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności i oryginałów wymaganych dokumentów.
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

Aleksandra Szymanowicz


Gryfino, dnia 19 kwietnia 2018 r.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie (plik pdf 134KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej