Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM/ZASIŁKU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Data publikacji: 2016-08-31

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że wnioski o stypendium szkolne o charakterze socjalnym przyjmowane będą od 1 września 2016 r. - do 15 września 2016 r. , a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do 15 października 2016 r. Wniosek , który zostanie złożony po upływie wyżej wymienionych terminów, musi zawierać uzasadnienie niezachowania wskazanych terminów.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zameldowany na terenie Gminy Gryfino znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność , brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Prawo do stypendium przysługuje uczniom z rodzin, w których dochód nie przekracza 514 zł (netto) na osobę.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony przez rodzica dziecka (opiekuna osobę/podmiot sprawujący pieczę zastępczą, pełnoletniego ucznia oraz dyrektora szkoły.
Wnioski dostępne są w OPS w Gryfinie, lub na stronie Ośrodka. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia/słuchacza uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust.3-15 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
Procedura dotycząca udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz wniosek wraz załącznikami dostępne są również na stronie internetowej Ośrodka.
Zasiłek szkolny
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Procedura dotycząca udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz wniosek wraz załącznikami dostępne są również na stronie internetowej Ośrodka.
Kontakt telefoniczny : 91 416 25 27 wew.136

Załączniki:

  1. INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM/ZASIŁKU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 (plik docx 13KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej