Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Data publikacji: 2016-02-22

Stanowisko pracy: referent w Sekcji Administracyjno - Gospodarczej1. Stanowisko pracy: referent w Sekcji Administracyjno - Gospodarczej
2. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe o kierunku: administracja, prawo,
6) znajomość podstawowych przepisów z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie Zasad techniki prawodawczej, standardów kontroli zarządczej, ustawy o ochronie danych osobowych,
7) umiejętność obsługi sprzętu technicznego (komputer, kserokopiarka, telefon, fax).
3. Wymagania dodatkowe:
1) dokładność, odpowiedzialność, systematyczność, umiejętność interpretacji przepisów prawa,
2) komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole,
3) mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z kontrolą zarządczą
oraz sporządzaniem projektów wewnętrznych aktów prawnych.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:
1) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, monitorowanie ich aktualności i zgodności z przepisami prawa zewnętrznego, przygotowywanie projektów ich aktualizacji, ewidencjonowanie wydanych wewnętrznych aktów prawnych i zapoznawanie z nimi pracowników Ośrodka,
2) opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących działalności Ośrodka,
3) przygotowywanie projektów upoważnień Dyrektora Ośrodka lub projektów upoważnień Burmistrza Miasta i Gminy dotyczących działalności Ośrodka, rejestracja upoważnień i monitorowanie ich ważności,
4) opracowywanie projektów procedur kontroli zarządczej, rejestrowanie i zapoznawanie z nimi pracowników Ośrodka,
5) monitorowanie, aktualizacja i współudział w ocenie realizacji zadań wyznaczających cele i zadania Ośrodka,
6) współudział w prowadzeniu samooceny systemu kontroli zarządczej,
7) współpraca z innymi stanowiskami pracy w zakresie identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań Ośrodka, ustalanie potencjalnych zagrożeń i współudział w zarządzaniu ryzykiem,
8) opracowywanie opisów stanowisk pracy,
9) przygotowywanie dokumentów dotyczących delegowania uprawnień i wyznaczenia odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy,
10) prowadzenie centralnej ewidencji umów cywilno - prawnych zawieranych przez Ośrodek,
11) wykonywanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
12) okresowe zastępstwa na stanowisku pracy ds. kadrowych w zakresie przygotowywania i prowadzenia dokumentacji dotyczącej:
a) zatrudniania, zmian w zatrudnieniu, wynagradzania, zwalniania z pracy,
b) prowadzenia ewidencji czasu pracy,
c) udzielania urlopów wypoczynkowych i innych zwolnień od pracy.

5. Warunki pracy na stanowisku pracy:
Podstawowy system czasu pracy - przeciętnie 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin tygodniowo
w pięciodniowym tygodniu pracy. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca umysłowa, istnieje potrzeba przemieszczania się między budynkami i po schodach.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu styczniu 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy w wersji dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) życiorys (CV) z dokładnym opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
4) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, zaświadczeń o odbytych stażach, oświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez właściciela dokumentu),
5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz ewentualnie poświadczających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez właściciela dokumentu),
6) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwa skarbowe,
7) oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r.
poz. 2135 ze zm.),
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego w przypadku kandydata nie będącego obywatelem polskim,
10) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat chciałby
skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

8. Informacje dodatkowe:
1) O zatrudnienie na stanowisku pracy objętym naborem mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz Obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
2) Kandydat wyłoniony w trybie naboru przed podjęciem zatrudnienia zobowiązany będzie
do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia lekarskiego o zdolności
do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym objętym naborem oraz oryginałów (do wglądu) dokumentów mających związek z zatrudnieniem,
3) Z osobą podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera
się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Osoba ta zobowiązana jest do odbycia służby
przygotowawczej trwającej nie dłużej niż trzy miesiące i uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu
kończącego służbę przygotowawczą.

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres OPS
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko referenta w Sekcji Administracyjno
- Gospodarczej do dnia 07 marca 2016r. (decyduje data faktycznego wpływu do OPS). Aplikacje, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.ops.gryfino.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 12. List motywacyjny powinien być opatrzony klauzulą:
W przypadku niezakwalifikowania mnie do dalszego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę: odesłać/ odbiorę osobiście.

Gryfino, dnia 22 lutego 2016r.

Załączniki:

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (plik pdf 319KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej