Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Data publikacji: 2015-09-15

Stanowisko pracy: referent w Sekcji Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji2. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie średnie (studenci na kierunkach informatycznych) lub wyższe (absolwenci kierunków informatycznych),
6) podstawowa wiedza z zakresu przepisów:
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 roku. poz. 1182 z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),
- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. z 2011 roku Nr 159, poz. 948 z późniejszymi zmianami),
7) umiejętność obsługi sprzętu technicznego (komputer, kserokopiarka, telefon, fax),
8) dobra znajomość języka angielskiego,
9) dobra znajomość systemów Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows Serwer 2008/2012_R2, Active Directory, Linux Debian, Ubuntu,
10) wiedza z zakresu administrowania Domeną i Active Directory (konta, skrypty),
11) wiedza z zakresu wirtualizacji głównie oparta na Hyper-V,
12) bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
13) znajomość zagadnień sieciowych TCP IP,
14) znajomość baz danych MS SQL 2008/2012, Firebird.

3. Wymagania dodatkowe:
1) dokładność, odpowiedzialność, systematyczność, umiejętność interpretacji przepisów prawa,
2) komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole,
3) mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku z zakresu spraw związanych z obsługą informatyczną oraz z zakresu spraw związanych z ochroną danych osobowych.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:
1) Wsparcie aplikacyjne użytkowników systemów w Ośrodku Pomocy Społecznej.
2) Analiza i rozwiązywanie złożonych incydentów i problemów aplikacyjnych.
3) Terminowa obsługa zgłoszeń w systemie, identyfikacja, diagnoza oraz reagowanie na problemy i potrzeby wszystkich użytkowników.
4) Monitoring i utrzymanie systemów w stanie zapewniającym efektywną pracę użytkowników.
5) Serwisowanie sprzętu komputerowego.
6) Poprawa i usprawnienie codziennych działań.
7) Zorientowania na szybki rozwój techniczny i stałe pogłębianie wiedzy.
8) Umiejętności rozwiązywania problemów - troubleshooting.
9) Automatyzacja zarządzanych systemów.
10) Przestrzeganie procedur oraz działanie zgodnie z najlepszymi praktykami w IT.
11) Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie eksploatacji i rozwoju zasobów informatycznych.
12) Raportowanie wykonanych działań.
5. Warunki pracy na stanowisku pracy:

1) Praca umysłowa, przy komputerze, wymagająca przemieszczania się między budynkami i po schodach.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu sierpniu 2015 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy w wersji dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) życiorys (CV) z dokładnym opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
4) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, zaświadczeń o odbytych stażach, oświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez właściciela dokumentu),
5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz ewentualnie poświadczających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez właściciela dokumentu),
6) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwa skarbowe,
7) oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego w przypadku kandydata nie będącego obywatelem polskim,
10) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat chciałby skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

8. Informacje dodatkowe:
1) O zatrudnienie na stanowisku pracy objętym naborem mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz Obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
2) Kandydat wyłoniony w trybie naboru przed podjęciem zatrudnienia zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia lekarskiego o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym objętym naborem oraz oryginałów (do wglądu) dokumentów mających związek z zatrudnieniem,
3) Z osobą podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera
się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Osoba ta zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej trwającej nie dłużej niż trzy miesiące i uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów.
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres OPS
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko referenta w Sekcji Informatyki
i Bezpieczeństwa Informacji do dnia 25 września 2015r. (decyduje data faktycznego wpływu do OPS). Aplikacje, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.ops.gryfino.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 12. List motywacyjny powinien być opatrzony klauzulą:
W przypadku niezakwalifikowania mnie do dalszego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę: odesłać/ odbiorę osobiście.

Załączniki:

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (plik pdf 310KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej