Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Data publikacji: 2014-03-06

Zamawiający Ośrodek Pomocy społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na
realizację usług psychologicznych dla uczestników projektu systemowego Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
1.Zamawiający Ośrodek Pomocy społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na
realizację usług psychologicznych dla uczestników projektu systemowego Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Opis przedmiotu zamówienia
Usług psychologiczna w ramach projektu systemowego Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla uczestników projektu (13 osób) i osób z otoczenia.
Szacunkowa liczba godzin świadczenia usług: 150-200
Celem usługi będzie przeprowadzenie dla uczestników projektu, w tym osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób z otoczenia:
1) indywidualnych konsultacji psychologicznych
2) warsztatów rozwoju osobistego lub szkoleń psychoedukacyjnych.

Wykonawca powinien spełniać następujące wymagania:
Prowadzący terapię powinien posiadać wyższe magisterskie wykształcenie psychologiczne, najlepiej o specjalizacji psychologii klinicznej lub pokrewnych oraz posiadać zbiór testów psychologicznych umożliwiających właściwą diagnozę.
Realizacja usługi na terenie miasta Gryfino w terminach ustalanych ze zleceniobiorcą oraz dysponowanie lokalem na czas realizacji usługi.
Prowadzenie działalności gospodarczej

Dodatkowo pożądane jest:
doświadczenie zawodowe z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym.
Posiadanie uprawnień/certyfikatów umożliwiających przeprowadzenie innowacyjnych metod pracy, np. certyfikat do prowadzenia terapii metodą EEG biofeedback oraz narzędzi do ich przeprowadzenia.

3. Termin realizacji zamówienia: marzec - czerwiec 2014

4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Izabela Firląg

5. Okres gwarancji (jeśli dotyczy)……nie dot.

6. Warunki płatności:
Prawidłowo wystawiona faktura.
7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul.Łużycka 12 -w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.03.2014 r., do godziny 15.30 lub przesłać drogą listowną (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie) lub drogą email: Izabela.firlag@ops.gryfino.pl w terminie do 12.03.2014r.

8. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

a) formularz ofertowy,
b) dokumenty poświadczające wykształcenie, uprawnienia, przeprowadzone szkolenia i inne

9. Kryterium wyboru Wykonawcy stanowić będzie
80 % -cena
20 % - inne: doświadczenie zawodowe z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym, dotychczasowa działalność.……………………..……………..………..
(pieczęć i podpis osoby występującej
w tym postępowaniu w imieniu Zamawiającego)

Załączniki:

  1. Formularz Ofertowy (plik doc 117KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej