Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

1033422

RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt: Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie


wsteczWstecz

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-08-06

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1.Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie debaty, spotkania informacyjnego, składającego się z dwóch paneli, dla uczestników projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1. W ramach działań środowiskowych.

2. Opis przedmiotu zamówienia
organizacja i przeprowadzenie spotkania informacyjnego – panel I „Zarządzanie budżetem domowym i przeciwdziałanie zadłużeniu”, panel II „Oblicza uzależnień-przeciwdziałanie uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” w ramach projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.
dla 15 osób
Szacunkowa liczba godzin: liczba godzin odpowiada dwóm godzinom zegarowym w każdym z paneli

Wykonawca powinien spełniać następujące wymagania:
 Prowadzący powinien posiadać wykształcenie, uprawnienia i doświadczenie w realizacji takiej działalności,
 Przedstawienie oferty oraz przeprowadzenia zajęć zgodnie z przedstawionym harmonogramem i programem,
 Zapewnienie niezbędnego miejsca, sprzętu, materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia spotkania informacyjnego,
 Po zakończeniu spotkania wystawienie dokumentu potwierdzającego uczestnictwo (zaświadczenie),
 Współpraca z koordynatorem projektu.

Dodatkowo pożądane jest:
Doświadczenie zawodowe z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym.


3. Termin realizacji zamówienia: październik, listopad 2019 r.

4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Monika Tracz, tel. 91 416-25-27 wew.133 lub e-mail monika.tracz@ops.gryfino.pl

5. Okres gwarancji (jeśli dotyczy)……nie dot.

6. Warunki płatności:
Prawidłowo wystawiona faktura.

7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 –w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.08.2019r. do godziny 15.30 lub przesłać drogą listowną (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie) z dopiskiem: spotkanie informacyjne -„Zarządzanie budżetem domowym i przeciwdziałanie zadłużeniu” oraz „Oblicza uzależnień-przeciwdziałanie uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” w ramach projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” lub drogą e-mail: monika.tracz@ops.gryfino.pl w terminie do 23.08.2019r.

8. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
a) formularz ofertowy,
b) dokumenty poświadczające kwalifikacje i uprawnienia.

9. Kryterium wyboru Wykonawcy stanowić będzie
80 % -cena
20 % - inne: doświadczenie zawodowe z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym, dotychczasowa działalność, referencje i inne.

Postępowanie o zrealizowanie usługi prowadzone będzie w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie nie przekracza 30 000 euro.
……………………..……………..………..
(pieczęć i podpis osoby występującej
w tym postępowaniu w imieniu Zamawiającego)

FORMULARZ OFERTOWY

1.Nazwa ( firma) oraz adres wykonawcy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP ………………………………………………………………………………………………………..
REGON……………………………………………………………………………………………………
2. Oferuję/oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za :
Cenę netto: ………………………………….. zł
(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………)
Podatek VAT ………% tj. ……………………zł
Cenę brutto …………………………………….zł
(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………)
3. Oferuję/oferujemy termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………………………………
4. Oświadczam/oświadczamy, że związani jesteśmy ofertą do dnia ……………………………………………………
5. Oświadczam/oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
6. Załącznikiem do niniejszego formularza ofertowego jest:
a)………………………………….
b)………………………………….
7. Oświadczam/oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość:………………………………, dnia …………………………….roku.
………………………………………………………….
(podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji