Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

1033403

RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt: Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie


wsteczWstecz

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-05-09

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1.Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 7 osób z uwzględnieniem kursu pracownik robót porządkowych (oczyszczanie miasta) oraz pielęgnacja zieleni miejskiej (3 mężczyzn i 4 kobiety) dla uczestników projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.
2. Opis przedmiotu zamówienia
Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.
dla 7 osób z podaniem:
- harmonogramu kursów,
- kalkulacji kosztów danego kursu na osobę,
- łącznego kosztu wszystkich kursów.
- odrębnego podania kosztów za transport oraz catering
Szacunkowa liczba godzin kursów: zgodnie z Rozporządzeniem MEN (zajęcia praktyczne i teoretyczne), przy czym liczba godzin z zakresu danego kursu musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Wykonawca powinien spełniać następujące wymagania:
 Prowadzący warsztaty powinien posiadać wykształcenie, uprawnienia i doświadczenie w realizacji takiej działalności,
 Przedstawienie oferty kursów oraz przeprowadzenia zajęć zgodnie z przedstawionym harmonogramem i programem kursów,
 zajęcia teoretyczne i praktyczne zgodnie z wymogami przepisów prawa,
 Zapewnienie niezbędnego sprzętu, materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia kursów,
 Zapewnienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) uczestników kursów zawodowych,
 Zapewnienie cateringu na czas trwania kursu, serwis kawowy, napoje plus ciepły posiłek,
 Zapewnienie transportu dla 2 uczestników na czas trwania kursu z miejscowości Drzenin i Radziszewo
 Zapewnienie stosownych badań lekarskich, jeśli dotyczy,
 Po zakończeniu kursów wystawienie dokumentu (zaświadczenie/certyfikat) potwierdzającego ukończenie szkolenia /zaświadczenie opatrzone logotypami projektu oraz zgodne z Rozporządzeniem MEN/,
 Stała współpraca z koordynatorem projektu.

Mile widziane:
Doświadczenie zawodowe z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym.


3. Termin realizacji zamówienia: maj-czerwiec 2019 r.

4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Monika Tracz, tel. 91 416-25-27 wew.133 lub e-mail monika.tracz@ops.gryfino.pl

5. Okres gwarancji (jeśli dotyczy)……nie dot.

6. Warunki płatności:
Prawidłowo wystawiona faktura.

7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 –w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.05.2019r. do godziny 15.30 lub przesłać drogą listowną (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie) z dopiskiem: kursy zawodowe- w ramach projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” lub drogą e-mail: monika.tracz@ops.gryfino.pl w terminie do 17.05.2019r.

8. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
a) formularz ofertowy,
b) dokumenty poświadczające kwalifikacje i uprawnienia.

9. Kryterium wyboru Wykonawcy stanowić będzie
80 % -cena
20 % - inne: doświadczenie zawodowe z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym, dotychczasowa działalność, referencje i inne.

Postępowanie o zrealizowanie usługi prowadzone będzie w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie nie przekracza 30 000 euro.
……………………..……………..………..
(pieczęć i podpis osoby występującej
w tym postępowaniu w imieniu Zamawiającego)

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji