Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

1033440

RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt: Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie


wsteczWstecz

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług Koordynatora Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu „Skuteczna pomoc- kompleksowe wsparcie”

2019-05-02

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
ogłasza nabór na świadczenie usług Koordynatora Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu „Skuteczna pomoc- kompleksowe wsparcie”

1. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
2. Forma zatrudnienia: umowa cywilno- prawna
3. Cel i zakres wykonywania zadań:
Celem zamówiniena jest zapewnienie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu „Skuteczna pomoc- kompleksowe wsparcie”.
Do głównych zadań koordynatora KIS należeć będzie:
a) koordynowanie i nadzór KIS,
b) przygotowywanie dokumentów związanych z KIS,
c) przygotowanie miejsc realizacji oraz dokumentacji potwierdzającej realizację zgodnie z zasadami oznaczenia projektu,
d ) stała współpraca z pozostałymi osobami zaangażowanymi w realizację projektu,
e) uczestnictwo w spotkaniach i szkoleniach dot. realizacji projektu,
f) monitoring w obrębie wykonywanego zadania,
g) zachowywanie wszelkich norm BHP i innych zasad bezpieczeństwa, odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników, reagowanie w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu i życiu,

h) koordynowanie wydarzeń w ramach realizacji KIS (przygotowanie miejsc realizacji oraz dokumentacji potwierdzającej realizację zgodnie z zasadami oznaczenia projektów) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.
4. Termin realizacji:
Przewidywany termin realizacji zadania: maj 2019 r. - grudzień 2019 r.
5. Wymagania:
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności społecznej,
• znajomość regulacji prawnych z zakresu działań KIS,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia.
• Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
• umiejętności: planowania i organizowania pracy,
• stosowania odpowiednich przepisów,
• myślenia strategicznego,
• obsługi urządzeń technicznych,
• umiejętność pracy w zespole,
• sumienność i rzetelność,
• dobra organizacja czasu pracy,
• doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
• komunikatywność i cierpliwość,
• odporność na stres,
• mile widziane doświadczenie w pracy w projektach dofinansowanych z funduszy UE.
6. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych, staż pracy,
6) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
7) podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą oświadczenie o niekaralności;
8) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm)
9) podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo
skarbowe wraz z wynikającą z art. 233 k.k.
7. Warunki podlegające ocenie:
1. kwalifikacje zawodowe,
2. doświadczenie zawodowe,
8. Informacje dodatkowe:
1. dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem - ,,Nabór – koordynator Klubu Integracji Społecznej” za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do OPS) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do dnia 10.05.2019 r.,
2. miejsce pracy: Ośrodkek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino,
3. szacunkowy dzienny wymiar godzinowy świadczenia usług to 4 h.
4. za wykonanie usługi Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne
w wysokości stanowiącej iloczyn liczby przepracowanych godzin,
5. o wynikach naboru Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje telefonicznie.
9. Informacji dotyczących naboru udziela:
Marzena Bielak – tel. 91 416 25 27 (wew. 126),
Monika Tracz- koordynator projektu- tel. 91 416 25 27 (wew. 133)

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

Aleksandra Szymanowicz

Klauzula informacyjna RODO
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z siedzibą w Gryfinie przy ul. Łużycka 12 tel. 91 416 25 27
2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – Katarzynę Misiewicz-Staszak, z którym można kontaktować się:
• przez e-mail: k.staszak@rachmedia.pl

3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:
• związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie
przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
• Na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane
są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
• czasu obowiązywania umowy,
• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas,
• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

8) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe
oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
• przenoszenia swoich danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji