Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

1033435

RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt: Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie


wsteczWstecz

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-03-26

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na zapewnienie opieki nad osobami zależnymi (dziećmi) uczestników projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1. W ramach działania Aktywna integracja.

2. Opis przedmiotu zamówienia
Podanie kwoty opieki nad jednym dzieckiem.
Zapewnienie opieki nad osobami zależnymi (dziećmi)
Liczba dzieci: od 1 do 8.
Terminy:
04.04.2019r., od godz. 8:20, odjazd godz. 14:35
06.05.2019r., od godz. 8:20, odjazd godz. 12:35
16.05.2019r., od godz. 8:20, odjazd godz. 14:35
06.06.2019r., od godz. 8:20, odjazd godz. 14:35
17.06.2019r. od godz. 8:20, odjazd godz. 12:35

Kwiecień-czerwiec 2019r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów oraz liczby dzieci po wcześniejszym poinformowaniu.

Wykonawca powinien spełniać następujące wymagania:
Realizacja usługi ma odbywać się na terenie miasta Gryfino w terminach ustalanych ze Zleceniobiorcą – Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni lokal.
 Posiadać kwalifikacje i umiejętności niezbędne do zrealizowania zlecanej usługi,
 Przedstawienie oferty zgodnie z załącznikiem,
 Współpraca z koordynatorem projektu.

3. Rodzaj zamówienia: usługa

4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Monika Tracz, tel. 91 416-25-27 wew.133 lub e-mail monika.tracz@ops.gryfino.pl

5. Okres gwarancji (jeśli dotyczy)……nie dot.

6. Warunki płatności:
Prawidłowo wystawiona faktura.

7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 –w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.04.2019r. do godziny 15.30 lub przesłać drogą listowną (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie) z dopiskiem: opieka nad osobami zależnymi (dziećmi) uczestników projektu w ramach projektu Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” lub drogą e-mail monika.tracz@ops.gryfino.pl w terminie do 02.04.2019r.

8. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
a) formularz ofertowy,
b) dokumenty poświadczające kwalifikacje i uprawnienia.

9. Kryterium wyboru Wykonawcy stanowić będzie:
80% - cena
20% - doświadczenie

Postępowanie o zrealizowanie usługi prowadzone będzie w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie nie przekracza 30 000 euro.……………………..……………..………..
(pieczęć i podpis osoby występującej
w tym postępowaniu w imieniu Zamawiającego)

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji