Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

1033407

RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt: Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie


wsteczWstecz

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług związanych z organizacją warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych.

2018-02-02

Gryfino, 02.02.2018r.

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Gryfino – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, realizujący projekt pn. „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1, ogłasza nabór na świadczenie usług związanych z organizacją warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Charakter zaplanowanych zadań:
Organizacja warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych, zawodowych oraz rodzicielskich, których celem będzie udzielenie wsparcia indywidualnego oraz grupowego
w przedmiotowym zakresie mających na celu aktywizację życia społecznego.

Grupa docelowa objęta warsztatami:
• 30 osób, w tym 10 osób z niepełnosprawnościami (osoby oddalone od rynku pracy tzw. III profil oraz osoby z niepełnosprawnością), tj. 15 osób, w tym 5 osób
z niepełnosprawnościami w każdym roku realizacji projektu.

MODUŁ I
BUDOWANIE POZYTYWNEJ SAMOOCENY
• doskonalenie umiejętności interpersonalnych (warsztat mówienia i prezentacji, asertywność, bilans umiejętności, kwalifikacji i predyspozycji zawodowych oraz słabych i mocnych stron, wzmacnianie poczucia własnej wartości, zarządzanie sobą
w czasie, wzbudzenie refleksji nad samym sobą, kształtowanie pozytywnej samooceny),
• wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych,
• autoprezentacja, savior-vivre, wizaż i stylizacja,
• utworzenie indywidualnego planu działania.

MODUŁ II
PODNIESIENIE MOTYWACJI UCZESTNIKÓW DO WŁĄCZENIA SIĘ NA RYNEK PRACY
• wyznaczenie drogi rozwoju zawodowego,
• prowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa zawodowego,
• diagnozy sytuacji zawodowej uczestnika wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu aktywizacji zawodowej,
• usystematyzowanie własnych wartości w obszarze zawodowym,
• przygotowanie do rozmowy z pracodawcą oraz rozmowy kwalifikacyjnej,
• przełamywanie barier na rynku pracy,
• aktywne metody poruszania się na rynku pracy,
• utworzenie indywidualnego planu działania.

MODUŁ III
WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
• rozwój kompetencji i umiejętności opiekuńczo-wychowawczych,
• nabywanie umiejętności porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie,
• radzenie sobie z poczuciem rodzicielskiej bezradności,
• odkrywanie i budowanie w sobie potencjału rodzicielskiego,
• trening ekonomiczny – oszczędne gospodarowanie.

Oferent ma możliwość przedstawienia własnego zakresu merytorycznego poszczególnych modułów.

Termin realizacji zamówienia: luty 2018r. - grudzień 2019r.

2. Zamawiający zapewnia miejsce do przeprowadzenia warsztatów.

3. Inne istotne warunki zamówienia:
• posiadanie uprawnień i kwalifikacji do prowadzenia treningów kompetencji
i umiejętności społecznych oraz minimum roczne doświadczenie w tym zakresie,
• zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu,
• prowadzenie warsztatów, zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
• przedstawienie oferty warsztatów wraz z harmonogramem na cały okres realizacji projektu,
• stała współpraca z koordynatorem projektu, pracownikiem socjalnym zaangażowanym
w realizację projektu,
• wydanie zaświadczeń/certyfikatów określających ścieżkę rozwoju zawodowego uczestnika,
• wydanie zaświadczeń o ukończonych warsztatach
• przeprowadzenie badania skuteczności warsztatów i jego efektu tj. ankieta PRE i POST
• wydanie indywidualnego planu działania,
• wydanie opinii dla każdego uczestnika.
• oświadczenie o braku powiązań (druk w załączeniu),
• formularz ofertowy.

4. Kryteria oceny ofert:
• cena – 50%
• proponowany program warsztatów – 50%

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
• zmian rozpoczęcia realizacji zamówienia jeżeli występują przyczyny od niego niezależne, nie znane w chwili publikowania zapytania ofertowego,
• nie wyłonienia żadnego z wykonawców bez podawania uzasadnienia,
• przeprowadzenia dodatkowych negocjacji
• zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
1. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: ”Odpowiedź na zapytanie ofertowe – organizacja warsztatów kompetencji
i umiejętności społeczno-zawodowych” w ramach projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” do dnia 16.02.2018 r. (decyduje data faktycznego wpływu do OPS).
Dokumenty, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.

2. Ofertę należy sporządzić na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku zapytania ofertowego będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 12.

Osoby upoważnione do kontaktu:
1) Monika Tracz, tel./faks: 91-416-25-27 wew.133, 91-416-25-08;
e-mail: monika.tracz@ops.gryfino.pl, ops@ops.gryfino.pl

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji