Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

1001159

Przetargi i zapytania ofertowe


wsteczWstecz

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-01-29

Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1.Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na transport dla 5 uczestników projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

2. Opis przedmiotu zamówienia
Transport 5 uczestników z miejscowości: Czepino (1 osoba), Drzenin (1 osoba), Wysoka Gryfińska (1 osoba), Radziszewo (1 osoba), Gardno (1 osoba) do Gryfino i z powrotem w ramach projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.
W n/w terminach:
15.02.2019r., dojazd do Gryfina na godz. 10:00, odjazd godz. 12:30
19.02.2019r., dojazd do Gryfina na godz. 8:30, odjazd godz. 14:35
26.02.2019r., dojazd do Gryfina na godz. 8:30, odjazd godz. 14:05
27.02.2019r., dojazd do Gryfina na godz. 8:30, odjazd godz. 14:35
18.03.2019r., dojazd do Gryfina na godz. 8:30, odjazd godz. 14:50
(5 dojazdów) luty-marzec 2019r.
zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów, po wcześniejszym poinformowaniu. Miejsce dowozu do uzgodnienia po wyborze.

Wykonawca powinien spełniać następujące wymagania:
 Prowadzący powinien posiadać uprawnienia i doświadczenie w realizacji takiej działalności,
 Przedstawienie oferty zgodnie z załącznikiem,
 Współpraca z koordynatorem projektu.


3. Termin realizacji zamówienia: luty, marzec 2019 r.

4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Monika Tracz, tel. 91 416-25-27 wew.133 lub e-mail monika.tracz@ops.gryfino.pl

5. Okres gwarancji (jeśli dotyczy)……nie dot.

6. Warunki płatności:
Prawidłowo wystawiona faktura.

7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 –w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2019r. do godziny 15.30 lub przesłać drogą listowną (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie) z dopiskiem: transport uczestników projektu w ramach projektu Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” lub drogą e-mail
monika.tracz@ops.gryfino.pl w terminie do 07.02.2019r.

8. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
a) formularz ofertowy,
b) dokumenty poświadczające kwalifikacje i uprawnienia.

9. Kryterium wyboru Wykonawcy stanowić będzie:
80% - cena
20% - dostępność terminów

Postępowanie o zrealizowanie usługi prowadzone będzie w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie nie przekracza 30 000 euro.
……………………..……………..………..
(pieczęć i podpis osoby występującej
w tym postępowaniu w imieniu Zamawiającego)

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji