Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

1001685

Przetargi i zapytania ofertowe


wsteczWstecz

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

2014-12-24

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu

Gryfino, dn. 22.12.2014 r.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
III. Cel i zakres wykonywania zadań:
Indywidualne konsultacje psychiatryczne dla osób uzależnionych od alkoholu -
wtorek w godz. 12.00- 14.00, czwartek w godz. 12.00-14.00 w miejscu zapewnionym przez Oferenta.
IV. Termin realizacji
Przewidywany termin realizacji zamówienia: od stycznia 2015r. do grudnia 2015 r.
V. Wymagania
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwa umyślne,
- dyplom lekarza medycyny
- specjalizacja z psychiatrii
- doświadczenie w pracy,
- komunikatywność, odpowiedzialność, dyskrecja,
- mile widziane dodatkowe kursy, szkolenia w zakresie uzależnienia od alkoholu

VI. Wymagane dokumenty
- życiorys zawodowy,
- dokumenty poświadczające wykształcenie,
- inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
na potrzeby związane z rekrutacją.
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
- oferta cenowa wykonawcy (złożona na druku nr 1 stanowiącym załącznik do ogłoszenia) zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania określona w kwocie za 1 godzinę zegarową. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zleceniodawcy obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.
VII. Istotne warunki podlegające ocenie
- cena - 40% - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%
VIII. Informacje dodatkowe
1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usługi psychiatryczne” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 31.12.2014 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
3. O wyniku naboru na świadczenie usług psychiatrycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
4. Informacji dotyczących naboru udziela :
Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134).
Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji