Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

1002203

Nabory na stanowiska


wsteczWstecz

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych

2019-12-13

I. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Liczba miejsc: 1

III. Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna/ umowa o świadczenie usług
w przypadku firm

IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
Świadczenie usług psychologicznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu gminy Gryfino, w zakresie:
• prowadzenia interwencji psychologicznej dla ofiar przemocy,
• prowadzenia konsultacji psychologicznych o charakterze terapeutycznym dla: ofiar
i sprawców przemocy, osób zagrożonych alkoholizmem i narkomanią,
• prowadzenia diagnozy psychologicznej środowiska rodziny zagrożonej lub dotkniętej przemocą, alkoholizmem i narkomanią.

Konsultacje odbywać się będą dwa razy w miesiącu po dwie godziny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie lub w inny dzień po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą koordynującą zadania.
Podana liczba godzin jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie.
Szczegółowy harmonogram konsultacji zostanie ustalony po zawarciu umowy.
V. Termin realizacji:
Przewidywany termin realizacji zadania: styczeń 2020 r. - grudzień 2020 r.
VI. Wymagania:

1) Wykształcenie wyższe psychologiczne.
2) Co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
3) Łatwość nawiązywania kontaktów.
4) Mile widziane dodatkowe kursy i kwalifikacje, szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

VII. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys zawodowy.
2) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych.
3) Rekomendacje i referencje.
4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.
6) Oferta zawierająca cenę brutto za 1 godzinę zegarową dyżuru.

VIII. Warunki podlegające ocenie:

1) Cena
2) Kwalifikacje zawodowe
3) Doświadczenie zawodowe

IX. Informacje dodatkowe:

1) Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem - ,,Nabór – usługi psychologiczne” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łużycka 12,
74-100 Gryfino w terminie do dnia 23.12.2019 r.
2) Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, ogólną cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów
w przypadku dojazdu do miejsca świadczenia konsultacji (załącznik nr 1).
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie
bez ponoszenia konsekwencji i podania przyczyny.
4) O wyniku naboru Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje telefonicznie.
5) Informacji dotyczących naboru udziela:
Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Koordynator - Paulina Pawłowska
– tel. 91 416 25 27 (wew. 132).
Inspektor Agnieszka Kraśniak – tel. 91 416 25 27 (wew. 134).

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji