Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

1002285

Nabory na stanowiska


wsteczWstecz

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

2019-07-19

na świadczenie usług psychologicznych

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Liczba miejsc: 1

III. Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna/ umowa o świadczenie usług w przypadku firm

IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
Świadczenie usług psychologicznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu gminy Gryfino,
w zakresie:
• prowadzenia interwencji psychologicznej dla ofiar przemocy,
• prowadzenia konsultacji psychologicznych o charakterze terapeutycznym dla ofiar przemocy,
• prowadzenia konsultacji psychologicznych o charakterze terapeutycznym dla sprawców przemocy,
• prowadzenia diagnozy psychologicznej środowiska rodziny zagrożonej lub dotkniętej przemocą.

Konsultacje odbywać się będą dwa razy w miesiącu po dwie godziny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie lub w inny dzień po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą koordynującą zadania.
Podana liczba godzin jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie.
Szczegółowy harmonogram konsultacji zostanie ustalony po zawarciu umowy.
V. Termin realizacji:
Przewidywany termin realizacji zadania: sierpień 2019 r. - grudzień 2019 r.
VI. Wymagania:

1) Wykształcenie wyższe psychologiczne.
2) Co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
3) Łatwość nawiązywania kontaktów.
4) Mile widziane dodatkowe kursy i kwalifikacje.

VII. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys zawodowy.
2) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych.
3) Rekomendacje i referencje.
4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.
6) Oferta zawierająca cenę brutto za 1 godzinę zegarową dyżuru.

VIII. Warunki podlegające ocenie:

1) Cena
2) Kwalifikacje zawodowe
3) Doświadczenie zawodowe

IX. Informacje dodatkowe:

1) Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem - ,,Nabór – usługi psychologiczne” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łużycka 12,
74-100 Gryfino w terminie do dnia 02.08.2019 r.
2) Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, ogólną cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów w przypadku dojazdu do miejsca świadczenia konsultacji (załącznik nr 1).
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie
bez ponoszenia konsekwencji i podania przyczyny.
4) O wyniku naboru Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje telefonicznie.
5) Informacji dotyczących naboru udziela:
Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Koordynator Paulina Pawłowska – tel. 91 416 25 27
(wew. 132).

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
Aleksandra Szymanowicz


………………………………………………… Załącznik nr 1
………………………………………………..
……………………………………………….
Dane oferenta
(pełna nazwa, adres, tel., PESEL lub NIP)

OFERTA
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gryfinie
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.), dotyczące:
świadczenia usług psychologicznych
1. Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za :
Cenę brutto: ………………… zł za jedną godzinę zegarową.
(słownie:………………………………………………………………………………………)
2. Oświadczam/oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczam/oświadczamy, że związani jesteśmy ofertą do dnia ……………………………………………………
4. Załącznikiem do niniejszego formularza ofertowego jest:
a)………………………………………………..………….
b)………………………………………………..…………
c)……………………………………………………………
5. Oświadczam/oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące
a) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

Miejscowość: ………………………………, dnia ……………………………..


……………………………
Podpis oferenta

Załącznik nr 2

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach zawarcia umowy jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino,
tel. 91 416 25 27 , jako pracodawca, za którego czynności z zakresu zawarcia umowy pracy dokonuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej .
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych
pod adresem:
 e-mail: k.staszak@rachmedia.pl
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane
w następujących celach:
- związanych z realizacją podpisanej umowy,
- związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
- udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi,
- udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4Art. 6 ust. 1 lit c RODO;
5Art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres umowy oraz przez okres, który określają odrębne przepisy prawa.

Przekazywanie danych
Dane mogą być przekazywane podmiotom działającym na zlecenie jednostki oraz organom
lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy.
Cofnięcie zgody
W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, zgodę można wycofać
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji