Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

1001635

Nabory na stanowiska


wsteczWstecz

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego

2019-04-24

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego

1. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
2. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie/ umowa na świadczenie usług
3. Cel i zakres wykonywania zadań:
1) Prowadzenie doradztwa z osobami wytypowanymi przez Sekcję Usług Społecznych w ramach której prowadzona jest aktywizacja zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej, zamieszkałymi na terenie miasta i gminy Gryfino w celu wzmocnienia działań aktywizacyjnych.
2) Prowadzenie stosownej dokumentacji, a także opracowywanie informacji i sprawozdań.
3) Współpraca z Sekcją Usług Społecznych.
4) Organizacja spotkań z osobami wytypowanymi do aktywizacji.
4. Termin realizacji:
Przewidywany termin realizacji zadania: maj 2019 r. - grudzień 2019 r.
5. Wymagania:
1. wykształcenie wyższe, tj. ukończone studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe czy inne w dziedzinie doradztwa/poradnictwa zawodowego lub posiadają certyfikat, zaświadczenie bądź inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje w dziedzinie doradztwa/poradnictwa zawodowego,
2. co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe z zakresu doradztwa zawodowego/poradnictwa w pracy, z osobami bezrobotnymi /biernymi zawodowo/poszukującymi pracy/ niepełnosprawnymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
3. biegła znajomość aktywizujących metod i technik pracy z osobami bez zatrudnienia, znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.
6. Wymagane dokumenty:
1. życiorys zawodowy,
2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych,
3. rekomendacje i referencje,
4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
7. Warunki podlegające ocenie:
1. cena,
2. kwalifikacje zawodowe,
3. doświadczenie zawodowe,
8. Informacje dodatkowe:
1. dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem - ,,Nabór – doradca zawodowy” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do dnia 02.05.2019 r.,
2. miejsce pracy: Ośrodkek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino,
3. 8 h w miesiącu, spotkania indywidualne po 60 minut z tym, że zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby czasu spotkań. Okres pracy z poszczególnymi Klientami zależny będzie od indywidualnych potrzeb osób i możliwości pomocowych tut.Ośrodka,
4. za wykonanie usługi Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne
w wysokości stanowiącej iloczyn liczby przepracowanych godzin,
5. wymiar godzinowy: zakres pracy doradcy zawodowego na rzecz jednej osoby będzie wynosić 2 h zegarowe miesięcznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i podania przyczyny,
6. o wynikach naboru Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje telefonicznie.
9. Informacji dotyczących naboru udziela:
Marzena Bielak – tel. 91 416 25 27 (wew. 126).

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

Aleksandra Szymanowicz


Klauzula informacyjna RODO
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z siedzibą w Gryfinie przy ul. Łużycka 12 tel. 91 416 25 27
2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – Katarzynę Misiewicz-Staszak, z którym można kontaktować się:
• przez e-mail: k.staszak@rachmedia.pl

3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:
• związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie
przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
• Na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane
są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
• czasu obowiązywania umowy,
• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas,
• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

8) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe
oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
• przenoszenia swoich danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji