Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

1001662

Nabory na stanowiska


wsteczWstecz

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług opiekuna w mieszkaniu treningowym

2019-03-26

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
ogłasza nabór na świadczenie usług opiekuna w mieszkaniu treningowym

1. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
2. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
3. Zakres wykonywanych zadań:
1. sprawowanie opieki nad grupą osób,
2. wsparcie w rozwijaniu samodzielności i zaradności życiowej,
3. pomoc w adaptacji do warunków życia w mieszkaniu treningowym,
4. dbanie o komfort osób przebywających w mieszkaniu treningowym, ich zdrowie psychiczne i fizyczne,
5. wsparcie w czynnościach higienicznych,
6. pomoc w przygotowywaniu posiłków,
7. utrzymywanie kontaktów z rodzinami/opiekunami osób przebywających w mieszkaniu treningowym,
8. nadzorowanie przestrzegania regulaminu mieszkania treningowego,
9. pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów,
10. przekazywanie informacji pracownikom socjalnym na temat sytuacji
w mieszkaniu oraz wszelkich napotkanych trudności,
11. zachowywanie wszelkich norm BHP i innych zasad bezpieczeństwa, odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników, reagowanie w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu i życiu.
4.Termin realizacji zadania:
Przewidywany termin realizacji zadania: kwiecień 2019 r. - grudzień 2019 r.
5. Wymagania:
1. Kwalifikacje zawodowe odpowiednie na danym stanowisku: preferowane wykształecenie min.średnie,
2. samodzielność,
3. odporność na stres,
4. książeczka sanitarno- epidemiologiczna,
5. doświadczenie związane z wykonywaniem pracy opiekuna,
4. Wymagane dokumenty:
1. świadectwo ukończenia szkoły,
2. życiorys zawodowy,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych,
4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
5. Informacje dodatkowe:
1. dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem - ,,Nabór – opiekun” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do dnia 02.04.2019 r.,
2. za wykonanie usługi Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne
w wysokości stanowiącej iloczyn liczby przepracowanych godzin, maksymalna ilość godzin na wykonanie zlecenia wynosi 120h.,
3. o wynikach naboru Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje telefonicznie.
6. Informacji dotyczących naboru udziela:
Marzena Bielak – tel. 91 416 25 27 (wew. 126).
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

Aleksandra Szymanowicz
Klauzula informacyjna RODO
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z siedzibą w Gryfinie przy ul. Łużycka 12 tel. 91 416 25 27
2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – Katarzynę Misiewicz-Staszak, z którym można kontaktować się:
• przez e-mail: k.staszak@rachmedia.pl

3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:
• związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie
przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
• Na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane
są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
• czasu obowiązywania umowy,
• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas,
• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

8) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe
oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
• przenoszenia swoich danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji