Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

1002226

Nabory na stanowiska


wsteczWstecz

Nabór na stanowisko „Asystent Rodziny”

2012-06-08

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie Ogłasza nabór na stanowisko „Asystent Rodziny”
do realizacji zadań w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na okres od czerwca do grudnia 2012 r.

Asystentem rodziny może być osoba, która:
posiada:
- obywatelstwo polskie
- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub
- co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
- wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do obowiązków Asystenta Rodziny należeć będzie między innymi:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, obejmującego zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,
- udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
- udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
- wspieranie aktywności społecznej rodzin;
- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
- prowadzenia indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

Wymagania dodatkowe:

- Doświadczenie w pracy opiekuńczo-wychowawczej, z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub w pracy socjalnej- najchętniej widziane doświadczenie jako asystent rodziny
- Otwartość na kontakty z ludźmi, empatia, zaangażowanie, asertywność
- Mile widziane posiadanie prawa jazdy i dysponowanie własnym środkiem transportu

Wymagane dokumenty:

- Listy motywacyjny
- Życiorys
- Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej

Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm./

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagane dokumentu należy składać osobiście w siedzibie Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 (w sekretariacie) lub przesłać na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „asystent rodziny” w terminie do 18 czerwca 2012 r.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji