Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

1006164

Nabory na stanowiska


wsteczWstecz

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

2017-02-06

I. Forma zatrudnienia:
1) umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowego czasu pracy.
2) zatrudnienie na czas określony: luty 2017 r. – grudzień 2017 r.

II.Wymagania.
Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
lub wykształcenie wyższe w dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony przez Ministra właściwego do spraw rodziny,
lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3- letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) dobry stan zdrowia;
5) posiadanie praw rodzicielskich;
6) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego;
7) brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

III. Wymagania dodatkowe
1) wysoka kultura osobista;
2) nieposzlakowana opinia
3) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;
4) doświadczenie w pracy związanej z pomocą rodzinie,
5) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
6) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
7) kreatywność, odporność na stres;
8) komunikatywność,
9) prawo jazdy kat. B.
10) znajomość obsługi komputera mile widziana

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji
z pracownikami socjalnymi;
2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
3) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
6) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
7) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
8) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
9) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
10) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
11) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
12) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
13) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
14) sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
15) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka
i rodziny;
16) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną,
17) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. poz. 1860).


V. Wymagane dokumenty
1) list motywacyjny,
2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych , staż pracy
4) kopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie
5). oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6). oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskie oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
7) oświadczenie o tym, że kandydat nie jest zobowiązany do obowiązku alimentacyjnego lub kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika
z tytułu egzekucyjnego,
8) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2016 r. poz. 922/.
VI. Termin i miejsce składania dokumentów
1. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ”Asystent rodziny” do dnia 10.02.2017 r. (decyduje data faktycznego wpływu do OPS).
2. Dokumenty, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
VII Postanowienia końcowe
3.Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.ops.gryfino.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 12.

Gryfino, dn. 06.02.2017 r.

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
Aleksandra Szymanowicz

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji