Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

1006130

Nabory na stanowiska


wsteczWstecz

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

2015-12-08

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
II. Liczba miejsc: 1
III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
IV. Cel i zakres wykonywania zadań: Prowadzenie konsultacji z zakresu terapii rodzinnej w celu rozwiązania kryzysów rodzinnych, zapobiegania przemocy w rodzinie, zapobiegania rozpadowi rodziny z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy Gryfino szczególnie zagrożonych zjawiskiem przemocy oraz alkoholizmem. Konsultacje będą prowadzone w 2 razy w miesiącu po dwie godziny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w drugą i czwartą środę każdego miesiąca lub w inny dzień w związku z zaistniałą potrzebą po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą koordynującą zadania.
W ramach swoich obowiązków terapeuta rodzinny będzie miał za zadanie :
- prowadzenie indywidulanych konsultacji z zakresu terapii z rodzinami przeżywającymi problemy w celu ich przezwyciężenia,
- udzielanie wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,
V. Termin realizacji
Przewidywany termin realizacji zamówienia: od stycznia do grudnia 2016 r.
VI. Wymagania
- wykształcenie wyższe, - kwalifikacje zawodowe , - doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje z zakresu psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej, psychoterapii uzależnień, pedagogiki, interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- łatwość nawiązywania kontaktów,

VII. Wymagane dokumenty
- list motywacyjny, - kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania usługi, - kopie świadectw pracy, - ewentualnie rekomendacje i referencje, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.), - oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.
VIII. Istotne warunki podlegające ocenie
- cena - 40% - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%
IX. Informacje dodatkowe
1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konsultacje-Terapeuta rodzinny” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 18.12.2015 r.
2. Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów w przypadku dojazdu do miejsca świadczenia konsultacji /załącznik Nr 1/.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
4. O wyniku naboru na świadczenie usług terapeuty rodzinnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
5. Informacji dotyczących naboru udziela : Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137) Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134).

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji