Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

1002222

Nabory na stanowiska


wsteczWstecz

Ogłoszenie o naborze na świadczenie usług trenera podwórkowego

2015-06-22

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług trenera podwórkowego.

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
II. Forma zatrudnienia: umowa o świadczenie usług
IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
Propagowanie i organizowanie działań na rzecz środowiskowych form spędzania czasu wolnego dzieci .
Praca z dziećmi w dwóch grupach, w wieku od 7 do 13 lat, 1 raz w tygodniu po 2 godziny zegarowe dziennie dla każdej grupy. Termin i miejsce spotkań będą indywidualnie ustalane przez Wykonawcę . W ramach swoich obowiązków trener podwórkowy będzie miał za zadanie pracę z dziećmi poprzez:
- organizowanie czasu wolnego dzieci na świeżym powietrzu, jak też i w obiektach przystosowanych do prowadzenia zajęć , wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie ich umiejętności ,
uczenie spędzania czasu wolnego poprzez zajęcia sportowe, warsztaty teatralne , zabawę, muzykę, zajęcia plastyczne, program zajęć powinien zawierać również elementy programu profilaktyczno-edukacyjnego
w zakresie uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy dysponowanie własnymi pomocami dydaktycznymi do wykonania usługi, zapewnienie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w trakcie zajęć.
V. Miejsce wykonywania zlecenia:
1.Teren miasta i gminy Gryfino
2. Istnieje możliwość prowadzenia zajęć częściowo w Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie,
ul. Sprzymierzonych 8 po wcześniejszym uzgodnieniu i wpisaniu się w harmonogram zajęć CAL.

VI. Termin realizacji
Przewidywany termin realizacji zamówienia: od lipca 2015 r. do listopada 2015 r.
VII. Wymagania
- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika terapeutyczna, psychologia, na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację lub pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą
- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć z dziećmi/młodzieżą ze środowisk dysfunkcyjnych w obiektach i w terenie
- osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
- osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- osoba posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadania pełni praw publicznych
kreatywność, wykazywanie własnej inicjatywy w pracy z dziećmi,
- łatwość nawiązywania kontaktów,
VIII. Wymagane dokumenty
- list motywacyjny
- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania usługi,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe niezbędne do świadczenia usługi
- propozycja programu zajęć
oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2014 r. 1182 ze zm./,
oświadczenie , że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
-oświadczenie , osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadania pełni praw publicznych
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy – stanowiący załącznik Nr 1 do oferty.

IX. Istotne warunki podlegające ocenie
1. kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe – do 40 pkt.
2. atrakcyjność programu zajęć – do 30 pkt.
3. cena adekwatna do atrakcyjności propozycji programu zajęć – 30 pkt.
X. Informacje dodatkowe
1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Trener podwórkowy” za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do dnia 26.06.2015 r.
2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto za 1 godzinę zegarową świadczonych usług, obejmująca wszystkie koszty / załącznik Nr 1/.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
4. O wyniku naboru na stanowisko trenera podwórkowego Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje pisemnie.
5. Informacji dotyczących naboru udziela Renata Rosińska tel. 91 416 25-27.

Dyrektor Ośrodka Pomoc y Społecznej

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji