Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie 2015-03-30
 
 
         Menu Główne

  

Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Europejski Fundusz Społeczny

  

Telefony zaufania

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny

  

Profilaktyka uzależnień

  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  

Wspieranie Rodziny

  

Karta Dużej Rodziny

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

Wolontariat

  

Centrum Aktywności Lokalnej

  

Kontakt
 
Marzec 2015Licznik odwiedzin:
183440
    Aktualności

  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

  2015-03-20

  http://www.bip.gryfino.pl/UMGryfinoFiles/file/uchwala_V_03015-zal.pdf  Ogłaszenie o naborze na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

  2015-03-20

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
  na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

 • więcej ...
   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
   III. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla osób uzależnionych od alkoholu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wg niżej określonego harmonogramu:
   Poniedziałek w godz. 10.00 – 12.00 – terapia indywidualna

   IV. Termin realizacji
   Przewidywany termin realizacji zamówienia: od kwietnia 2015r. do grudnia 2015 r.
   V. Wymagania
   - obywatelstwo polskie,
   - pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
   - niekaralność za przestępstwa umyślne,
   - certyfikat instruktora terapii uzależnień lub specjalisty psychoterapii uzależnień wydany przez dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub zaświadczenie
   o ukończeniu innych szkół w zakresie psychoterapii
   - doświadczenie w pracy terapeutycznej,
   - komunikatywność, odpowiedzialność, dyskrecja,
   - mile widziane dodatkowe kursy, szkolenia z zakresu przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej

   VI. Wymagane dokumenty
   - życiorys zawodowy,
   - dokumenty poświadczające wykształcenie,
   - inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
   - oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
   29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
   na potrzeby związane z rekrutacją.
   - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
   - oferta cenowa wykonawcy (złożona na druku nr 1 stanowiącym załącznik do ogłoszenia) zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania określona w kwocie za 1 godzinę zegarową. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zleceniodawcy obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.
   VII. Istotne warunki podlegające ocenie
   - cena - 40%
   -kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%
   VIII. Informacje dodatkowe
   1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usługi terapeutyczne - uzależnienie” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie
   do 26.03.2015 r.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   3. O wyniku naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
   4. Informacji dotyczących naboru udziela :
   Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134).
   Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)

 • Dołączone pliki:


  1) Oferta  Informacja

  2015-03-18

  Informujemy, że w harmonogramie na miesiąc marzec 2015 nastąpiła pomyłka dotycząca nazwiska - grupę teatralną prowadzi Pani Cerafin.  Wolontariusze - relacja z warsztatów

  2015-03-16

  Relacja z warsztatów pn. WOLONTARIAT EUROPEJSKI
  W dniu 09 marca 2015 r. w Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 8 dwudziestu sześciu uczestników warsztatów pn. WOLONTARIAT EUROPEJSKI poznało wiedzę z zakresu m.in. korzyści płynących z bycia wolontariuszem w krajach UE. Dowiedzieli się w jaki sposób można wyjechać za granicę, aby odbyć projekt i jak pogodzić pracę, naukę z pomaganiem innym.
  Warsztaty prowadziło Regionalne Centrum Wolontariatu ze Szczecina z wolontariuszkami biorącymi udział w Programie Wolontariatu Europejskiego.
  Wolontariat Europejski daje młodym ludziom zamieszkującym Europę (nie tylko kraje Unii Europejskiej), szansę, by jako wolontariusz, wyjechać na okres kilku miesięcy do innego kraju i pracować przy różnych inicjatywach istotnych dla danej społeczności lokalnej.
  Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Dwie wolontariuszki z Europy z zamiłowaniem do wolontariatu opowiadały o tym, że dla nich wolontariat jest sposobem na życie. Swoją pasją do wolontariatu europejskiego zainteresowały sporą grupę osób.
  Serdecznie dziękujmy wszystkim uczestnikom za aktywny udział. Warsztaty wywołały wiele emocji, uśmiechu oraz zaangażowania, dlatego serdecznie dziękujemy:
   Katarzynie Michalak z Regionalnego Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES w Szczecinie.
   Wolontariuszkom europejskim ze Stowarzyszenia POLITES: Carolinie de Albuquerque z Portugalii i Lucile Seguen z Francji.
   Lidii Mielniczuk opiekunowi grupy z ZSO w Gryfinie
   Barbarze Siwek opiekunowi grupy z ZSP nr 2 w Gryfinie
   Wolontariuszom Lokalnego Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie
   Uczniom ZSP nr 2 i ZSO w Gryfinie.

  Dołączone pliki:


  1) Wolontariusze - relacja z warsztatów

  Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (11 fot.)
  OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG PEDAGOGA RODZINY

  2015-03-12

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
  pedagoga rodziny.

 • więcej ...
   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino
   II. Forma zatrudnienia:
   Umowa o świadczenie usług
   III. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Prowadzenie edukacji pedagogicznej mającej na celu pomoc rodzicom w wypełnianiu prawidłowej funkcji opiekuńczo-wychowawczej wobec dzieci i zapobieganiu sytuacjom umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Czynności będą prowadzone w 3-5 rodzinach zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Gryfino w ich miejscu zamieszkania.
   W ramach swoich obowiązków pedagog będzie miał za zadanie:
   - prowadzenie indywidulanej edukacji pedagogicznej z rodzinami przeżywającymi problemy wychowawcze i zapobieganie sytuacjom umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej,
   praca z dzieckiem sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją,
   udzielanie wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych,
   współpraca z pracownikiem socjalnym w zakresie planowania i realizacji pracy z rodziną ,
   prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej pracy z rodzinami niezbędnej do opracowania diagnozy pedagogicznej (wstępnej i końcowej) z ukierunkowaniem na dalszą pracę z rodzinami.
   IV. Termin realizacji
   Przewidywany termin realizacji zamówienia: kwiecień-grudzień 2015 r.
   V. Wymagania
   - wykształcenie wyższe,
   - kwalifikacje zawodowe ,
   - doświadczenie zawodowe ze wskazaniem na pracę indywidulaną w środowisku rodzinnym,
   - fachowa wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki , uzależnień, promocji zdrowia,
   - rzetelne prowadzenie wymaganej dokumentacji, podstawowa znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
   - łatwość nawiązywania kontaktów.

   VI. Wymagane dokumenty
   - list motywacyjny,
   kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania usługi,
   - kopie świadectw pracy,
   - ewentualnie rekomendacje i referencje,
   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.),
   - oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych, - wypełniony i podpisany formularz ofertowy - stanowiący załącznik Nr 1 do oferty Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów dojazdu do rodziny .
   VII. Istotne warunki podlegające ocenie
   - cena - 40%
   - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%
   VIII. Informacje dodatkowe
   1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Pedagog rodziny” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 17.03.2015 r.
   Dokumenty, które wpłyną do OPS po terminie nie będą rozpatrywane.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   3. O wyniku naboru na świadczenie usług terapeuty rodzinnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje pisemnie.
   4. Informacji dotyczących naboru udziela :
   Starszy Inspektor Renata Rosińska - tel. 91 416 25-27 (wew. 116)
   Pracownik Socjalny Joanna Wawrzonek - tel. 91 416 25-27 (wew. 116).

 • Dołączone pliki:


  1) OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG PEDAGOGA RODZINY  OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG TERAPEUTY RODZINNEGO

  2015-03-12

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego do prowadzenia terapii w środowisku rodzinnym.

 • więcej ...
   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino
   II. Forma zatrudnienia:
   Umowa o świadczenie usług
   III. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Prowadzenie terapii rodzinnej w celu rozwiązania kryzysów rodzinnych i zapobieganiu sytuacjom umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej . Terapia rodzinna będzie prowadzona w 3-5 rodzinach zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Gryfino w ich miejscu zamieszkania.
   W ramach swoich obowiązków terapeuta rodzinny będzie miał za zadanie:
   - prowadzenie indywidualnej terapii z rodzinami przeżywającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze w celu ich przezwyciężenia i zapobiegania sytuacjom umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej,
   - prowadzenie indywidualnej terapii z rodzinami przeżywającymi sytuację kryzysową w celu naprawy i poprawy stosunków rodzinnych ,
   - dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej,
   - udzielanie wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,
   - współpraca z pracownikiem socjalnym w zakresie planowania i realizacji pracy z rodziną ,
   - prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej pracy z rodzinami niezbędnej do opracowania diagnozy (wstępnej i końcowej) z ukierunkowaniem na dalszą pracę z rodzinami.
   IV. Termin realizacji
   Przewidywany termin realizacji zamówienia: od kwietnia 2015 r. do grudnia 2015 r.
   V. Wymagania
   - wykształcenie wyższe,
   - kwalifikacje zawodowe ,
   - doświadczenie zawodowe ze wskazaniem na pracę indywidualną w środowisku rodzinnym,
   - fachowa wiedza z zakresu psychoterapii rodzin i uzależnień, promocji zdrowia, pedagogiki,
   -rzetelne prowadzenie wymaganej dokumentacji, podstawowa znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
   - łatwość nawiązywania kontaktów.
   VI. Wymagane dokumenty
   - list motywacyjny,
   - kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania usługi,
   - kopie świadectw pracy,
   - ewentualnie rekomendacje i referencje,
   - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.),
   - oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
   - wypełniony i podpisany formularz ofertowy - stanowiący załącznik Nr 1 do oferty Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów dojazdu do rodziny .
   VIII. Istotne warunki podlegające ocenie
   - cena - 40%
   - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%
   IX. Informacje dodatkowe
   1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Terapeuta rodzinny” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 17.03.2015 r.
   Dokumenty, które wpłyną do OPS po terminie nie będą rozpatrywane.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   3. O wyniku naboru na świadczenie usług terapeuty rodzinnego Ośrodek Pomocy Społecznej
   w Gryfinie poinformuje pisemnie.
   4. Informacji dotyczących naboru udziela :
   Starszy Inspektor Renata Rosińska - tel. 91 416 25-27 (wew. 116)
   Pracownik Socjalny Joanna Wawrzonek - tel. 91 416 25-27 (wew. 116).

 • Dołączone pliki:


  1) OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG TERAPEUTY RODZINNEGO  Centrum Aktywności Lokalnej

  2015-03-05

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poniżej zamieszcza harmonogram zajęć na miesiąc marzec oraz ważną informację dla wszytskich zainteresownych działalnością Centrum Aktywności Lokalnej.

  Dołączone pliki:


  1) harmonogram marzec 2015
  2) Informacja -Centrum Aktywności Lokalnej  Zajęcia

  2015-02-20

  zajęcia

  Dołączone pliki:


  1) Zajęcia  Warsztaty

  2015-02-20

  Warsztaty

  Dołączona galeria:
  OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

  2015-02-20

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że od miesiąca lipca 2014r. - na mocy Uchwały Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ze zm.) - przyjmuje wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

 • więcej ...
   Karta Dużej Rodziny przysługuje członkom rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
   • w wieku do ukończenia 18. roku życia;
   • w wieku do ukończenia 25. roku życia (w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej);
   • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

   Przez członków rodziny wielodzietnej rozumie się :
   • rodzica / rodziców, rodzica / rodziców zastępczych, osobę / osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,
   • małżonka rodzica,
   • dziecko, przez które rozumie się także dziecko, nad którym sprawowana jest rodzinna piecza zastępczą.
   Karta wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny, przy tym jej wydanie nie jest zależne od dochodu rodziny. Rodzice - mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności
   Karta Dużej Rodziny jest imiennym dokumentem o zasięgu ogólnokrajowym, uprawniającym do korzystania ze zniżek i ulg, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

   - Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej www.mpips.gov.pl oraz na stronach www.rodzina.gov.pl i www.empatia.mpips.gov.pl. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.


   Aby otrzymać kartę, należy złożyć wniosek
   * Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny przyjmowane będą przez tut. Ośrodek w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. urzędowania w siedzibie tut. Ośrodka mieszczącej się w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 12, pokój 16
   * Przy składaniu w/w wniosku członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny zobowiązany jest do pokazania oryginałów lub odpisów następujących dokumentów:
   1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
   2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
   3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
   4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
   5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
   6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
   7) Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.
   Należy jednak wskazać, że tut. Ośrodek może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

   Więcej informacji: www.rodzina.gov.pl
   Oferta Partnerów Karty Dużej Rodziny
   Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

   Co oferuje Karta Dużej Rodziny?
   Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny.
   Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
   Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.
   Czym jest Karta Dużej Rodziny?
   • Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
   • To system zniżek dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.
   • Ideą Karty jest ułatwienie rodzinom 3+ dostępu do kultury, aktywnego spędzania czasu oraz obniżenie kosztów codziennego życia.
   Kto będzie mógł korzystać z karty?
   • Karta Dużej Rodziny przeznaczona jest dla rodzin z co najmniej 3 dzieci.
   • Jest ona przyznawana niezależnie od dochodu.
   • Karta jest wydawana imiennie każdemu członkowi rodziny.
   Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:
   • Możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
   • Współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin.
   • Zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy lub instytucji.
   Jak zgłosić swoją firmę do programu?
   • Pobierz załączony na stronie rodzina.gov.pl formularz dla firm.
   • Wypełnij go.
   • Wyślij na adres: kdr@mpips.gov.pl
   Szczegółowe pytania w sprawie Karty Dużej Rodziny prosimy kierować na adres:
   Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
   00‐513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5
   e- mail: info@mpips.gov.pl
   Informacje telefoniczne będą udzielane w godzinach 10:00-12:00 pod następującymi numerami: 22 529-06-69, 22 529-06-83, 22 529-06-67
   (Informacja ze strony www.rodzina.gov.pl)

 • Dołączone pliki:


  1) OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY  ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 02 lipca 2014r.

  2015-02-20

  W sprawie powierzenia realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie

 • więcej ...
   Na podstawie art. 110 ust. 7 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy o pomocy
   społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, 509 i 1650, z 2014r. poz. 567 i 598) oraz § 13 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755) zarządzam, co następuje:
   § 1. Powierzam realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
   Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie.
   § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Pani Bożenie Górak Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.
   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


   Burmistrz
   Miasta i Gminy Gryfino
   Henryk Piłat
   U Z A S A D N I E N I E

   Uchwałą Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014r. Nr 430) został ustanowiony program dla rodzin wielodzietnych. Realizacja tego programu jest obowiązkiem gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
   Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755) dokumentem identyfikującym osoby uprawnione do świadczeń z tego programu jest Karta Dużej Rodziny. Stosownie do przepisów § 5 i § 13 cytowanego rozporządzenia Kartę wydaje Burmistrz, bądź upoważniona przez niego osoba.
   Realizacja rządowych programów pomocy społecznej jest jednym z zadań wymienionych przez ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, 509 i 1650, z 2014r. poz. 567 i 598). Ponieważ inne zadania z zakresu pomocy społecznej gminy Gryfino realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zasadne jest, aby również zadanie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych było realizowane przez tę jednostkę.

 • Dołączone pliki:


  1) ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 02 lipca 2014r.  TYGODNIOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ W CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

  2015-02-10

  nazwa zajęcia godzina osoba prowadząca

 • więcej ...
   poniedziałek 9 luty
   zajęcia rękodzieła 16;30-17;30 Stanisława Gągolińska
   wtorek 10 luty
   gimnastka dla Seniora 10;00-11;30 Regina Swędrowska
   zajęcia gimnastyczne 12:00-13:00 Krystyna Gil
   zajęcia wyrównawcze 16;30-17;30
   środa 11 luty
   zajęcia artystyczne 16;30-17;30 Kamila Sikora i Maja Jastrzębska
   czwartek 12 luty
   zajęcia taneczno -ruchowe 16;30-17;30 Natalia Wierzbowska i Justyna Szpyt
   nazwa zajęcia godzina osoba prowadząca
   poniedziałek 16 luty
   zajęcia rękodzieła 16;30-17;30 Stanisława Gągolińska
   wtorek 17 luty
   gimnastka dla Seniora 10;00-11;30 Regina Swędrowska
   zajęcia gimnastyczne 12:00-13:00 Krystyna Gil
   zajęcia wyrównawcze 16;30-17;30 Sylwia Furtak i Weronika Woźniak
   środa 18 luty
   zajęcia techniczne 16;30-17;30 Julia Cieciuch i Ola Felicka
   czwartek 19 luty
   zajęcia taneczno -ruchowe 16;30-17;30 Natalia Wierzbowska i Justyna Szpyt
   piątek 20 luty
   zajęcia wokalne 16:30-17:30 Julia Górska i Sandra Kwiatkowska
   Kolumna1 Kolumna2 Kolumna3
   poniedziałek 23 luty
   zajęcia rękodzieła 16;30-17;30 Stanisława Gągolińska
   wtorek 24 luty
   gimnastka dla Seniora 10;00-11;30 Regina Swędrowska
   zajęcia gimnastyczne 12:00-13:00 Krystyna Gil
   zajęcia wyrównawcze 16;30-17;30
   środa 25 luty
   zajęcia artystyczne 16;30-17;30 Kamila Sikora i Maja Jastrzębska
   czwartek 26 luty
   zajęcia taneczno -ruchowe 16;30-17;30 Natalia Wierzbowska i Justyna Szpyt
   piątek 27 luty
   bajkowe wieczory od 16:00 Julia Cieciuch i Maksymilian Matławski

 • Dołączone pliki:


  1) TYGODNIOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ W CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza

  2015-02-10

  nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

 • więcej ...
   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   II. Liczba miejsc: 1
   III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
   IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Prowadzenie usług prawnych odbywać się będzie raz w tygodniu – wtorek w godz. od 16.00 do 18.00 w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego.
   Do zakresu wykonywania zadań będzie należało:
   - udzielanie pomocy prawnej w formie indywidualnych konsultacji i porad
   V. Termin realizacji
   Przewidywany termin realizacji zamówienia: od marca 2015r. do grudnia 2015 r.
   VI. Wymagania
   - obywatelstwo polskie,
   - pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
   - niekaralność za przestępstwa umyślne
   - ukończone studia prawnicze (tytuł zawodowy)
   - mile widziane dodatkowe kwalifikacje
   - komunikatywność, odpowiedzialność, dyskrecja,

   VII. Wymagane dokumenty
   - życiorys zawodowy,
   - dokumenty poświadczające wykształcenie,
   - inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
   - oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
   29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
   na potrzeby związane z rekrutacją.
   - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
   - oferta cenowa wykonawcy (złożona na druku nr 1 stanowiącym załącznik do ogłoszenia) zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania określona w kwocie za 1 godzinę zegarową. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zleceniodawcy obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.

   VIII. Istotne warunki podlegające ocenie

   - cena - 40% - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%

   IX. Informacje dodatkowe
   1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usługi prawne” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 20.02.2015 r.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   3. O wyniku naboru na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
   4. Informacji dotyczących naboru udziela :
   Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134).
   Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)

   Dyrektor
   mgr Bożena Górak

 • Dołączone pliki:


  1) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza
  2) oferta  Zarządzenie Nr. 0050.5.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 stycznia 2015r

  2015-01-29

  w sprawie realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

 • więcej ...
   w sprawie realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

 • Dołączone pliki:


  1) Zarządzenie Nr. 0050.5.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 stycznia 2015r  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

  2015-01-21

  I. Zamawiający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Łużycka 12
  74-100 Gryfino

 • więcej ...
   II. Liczba miejsc: 1
   III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
   IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Prowadzenie usług prawnych odbywać się będzie raz w tygodniu – wtorek w godz. od 16.00 do 18.00 w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego.
   Do zakresu wykonywania zadań będzie należało:
   - udzielanie pomocy prawnej w formie indywidualnych konsultacji i porad
   V. Termin realizacji
   Przewidywany termin realizacji zamówienia: od lutego 2015r. do grudnia 2015 r.
   VI. Wymagania
   - obywatelstwo polskie,
   - pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
   - niekaralność za przestępstwa umyślne
   - ukończone studia prawnicze (tytuł zawodowy)
   - mile widziane dodatkowe kwalifikacje
   - komunikatywność, odpowiedzialność, dyskrecja,

   VII. Wymagane dokumenty
   - życiorys zawodowy,
   - dokumenty poświadczające wykształcenie,
   - inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
   - oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
   29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
   na potrzeby związane z rekrutacją.
   - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
   - oferta cenowa wykonawcy (złożona na druku nr 1 stanowiącym załącznik do ogłoszenia) zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania określona w kwocie za 1 godzinę zegarową. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zleceniodawcy obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.

   VIII. Istotne warunki podlegające ocenie

   - cena - 40% - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%

   IX. Informacje dodatkowe
   1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usługi prawne” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 29.01.2015 r.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   3. O wyniku naboru na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
   4. Informacji dotyczących naboru udziela :
   Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134).
   Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)

 • Dołączone pliki:


  1) Oferta  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora

  2015-01-14

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora

 • więcej ...
   Gryfino, dn. 13.01.2015 r.
   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino
   II. Liczba miejsc: 1
   III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
   IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Prowadzenie konsultacji w zakresie mediacji w celu rozwiązania konfliktów rodzinnych, zapobieganie przemocy w rodzinie, zapobieganie rozpadowi rodziny z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy Gryfino szczególnie zagrożonych zjawiskiem przemocy oraz alkoholizmem. Konsultacje będą prowadzone w 1 raz w miesiącu po dwie godziny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie według ustalonego harmonogramu .
   W ramach swoich obowiązków mediator będzie miał za zadanie :
   - prowadzenie mediacji
   V. Termin realizacji
   Przewidywany termin realizacji zamówienia: od lutego do grudnia 2015 r.
   VI. Wymagania
   - wykształcenie wyższe,
   - kwalifikacje zawodowe uprawniające do prowadzenia mediacji,
   - doświadczenie zawodowe,
   - fachowa wiedza z zakresu rozwiązywania konfliktów, sporów za pomocą mediacji.
   - łatwość nawiązywania kontaktów,
   VII. Wymagane dokumenty
   - list motywacyjny,
   - kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania usługi,
   - kopie świadectw pracy,
   - ewentualnie rekomendacje i referencje,
   - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.),
   - oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.
   VIII. Istotne warunki podlegające ocenie
   - cena - 40%
   - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%
   IX. Informacje dodatkowe
   1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konsultacje-Mediator” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 23.01.2015 r.
   2. Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów dojazdu do miejsca świadczenia konsultacji /załącznik Nr 1/.
   3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   4. O wyniku naboru na świadczenie usług terapeuty rodzinnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
   5. Informacji dotyczących naboru udziela :
   Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)
   Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134).

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

 • Dołączone pliki:


  1) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia nabór

  2014-12-24

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu, który został ogłoszony w dniu 17.12.2014 r. Przyczyną unieważnienia naboru na w/w stanowisko jest omyłka w ogłoszeniu o naborze.  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

  2014-12-24

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
  na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

 • więcej ...
   Gryfino, dn. 22.12.2014 r.
   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
   na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu
   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
   III. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób współuzależnionych w drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 8.00 – 14.00 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
   IV. Termin realizacji
   Przewidywany termin realizacji zamówienia: od stycznia 2015r. do grudnia 2015 r.
   V. Wymagania
   - obywatelstwo polskie,
   - pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
   - niekaralność za przestępstwa umyślne,
   - certyfikat instruktora terapii uzależnień lub specjalisty psychoterapii uzależnień wydany przez dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub zaświadczenie
   o ukończeniu innych szkół w zakresie psychoterapii,
   - doświadczenie w pracy terapeutycznej,
   - komunikatywność, odpowiedzialność, dyskrecja,
   - mile widziane dodatkowe kursy, szkolenia z zakresu przemocy w rodzinie

   VI. Wymagane dokumenty
   - życiorys zawodowy,
   - dokumenty poświadczające wykształcenie,
   - inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
   - oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
   29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
   na potrzeby związane z rekrutacją.
   - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
   - oferta cenowa wykonawcy (złożona na druku nr 1 stanowiącym załącznik do ogłoszenia) zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania określona w kwocie za 1 godzinę zegarową. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zleceniodawcy obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.
   VII. Istotne warunki podlegające ocenie
   -cena40% - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%
   VIII. Informacje dodatkowe
   1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usługi terapeutyczne - współuzależnienie” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie
   do 31.12.2014 r.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   3. O wyniku naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
   4. Informacji dotyczących naboru udziela :
   Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134).
   Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)

 • Dołączone pliki:


  1) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

  2014-12-24

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
  na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu

 • więcej ...
   Gryfino, dn. 22.12.2014 r.
   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
   na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu
   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
   III. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Indywidualne konsultacje psychiatryczne dla osób uzależnionych od alkoholu -
   wtorek w godz. 12.00- 14.00, czwartek w godz. 12.00-14.00 w miejscu zapewnionym przez Oferenta.
   IV. Termin realizacji
   Przewidywany termin realizacji zamówienia: od stycznia 2015r. do grudnia 2015 r.
   V. Wymagania
   - obywatelstwo polskie,
   - pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
   - niekaralność za przestępstwa umyślne,
   - dyplom lekarza medycyny
   - specjalizacja z psychiatrii
   - doświadczenie w pracy,
   - komunikatywność, odpowiedzialność, dyskrecja,
   - mile widziane dodatkowe kursy, szkolenia w zakresie uzależnienia od alkoholu

   VI. Wymagane dokumenty
   - życiorys zawodowy,
   - dokumenty poświadczające wykształcenie,
   - inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
   - oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
   29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
   na potrzeby związane z rekrutacją.
   - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
   - oferta cenowa wykonawcy (złożona na druku nr 1 stanowiącym załącznik do ogłoszenia) zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania określona w kwocie za 1 godzinę zegarową. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zleceniodawcy obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.
   VII. Istotne warunki podlegające ocenie
   - cena - 40% - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%
   VIII. Informacje dodatkowe
   1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usługi psychiatryczne” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 31.12.2014 r.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   3. O wyniku naboru na świadczenie usług psychiatrycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
   4. Informacji dotyczących naboru udziela :
   Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134).
   Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)

 • Dołączone pliki:


  1) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór  OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINY

  2014-12-18

  OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINY

 • więcej ...
   OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINY

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług asystenta rodziny.
   Forma zatrudnienia:
   Umowa o świadczenie usług
   Liczba miejsc: 2
   Opis przedmiotu zamówienia:
   Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenta rodziny we wskazanych rodzinach
   w liczbie od 4 do 6 z terenu miasta i gminy Gryfino w okresie od lutego 2015 r. do grudnia 2015 r.,
   w ilości 80 godzin m-cznie, w dniach od poniedziałku do niedzieli w zależności od indywidualnych potrzeb rodziny.
   Wymagania:
   Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 12 ustawy z dnia
   9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz.U. z 2013 r. poz. 135 ze zmianami/ i posiada:
   1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 cyt. ustawy i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
   2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
   3. wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika
   z tytułu egzekucyjnego,
   4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   5. posiada obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych.

   Wymagania dodatkowe:
   1. wysoka kultura osobista,
   2. znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym,
   3. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
   4. umiejętność pracy w zespole,
   5. kreatywność,
   6. dyspozycyjność,
   7. asertywność,
   8. rzetelność, systematyczność,
   9. komunikatywność i otwartość,
   10. mile widziane posiadanie prawa jazdy i dysponowanie własnym środkiem transportu.
   Do zadań asystenta rodziny należeć będzie w szczególności:
   1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacjiz pracownikiem socjalnym,
   2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
   3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego ,
   4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
   5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
   6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
   7. wspieranie aktywności społecznej rodzin,
   8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
   9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
   10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich, umiejętności psychospołecznych,
   11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
   12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
   13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
   14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
   15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
   16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
   17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
   18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
   19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493z późniejszymi zmianami) lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
   Wymagane dokumenty:
   1. 1 list motywacyjny,
   2. CV,
   3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i pożądany staż,
   4. kopie dokumentów potwierdzających tożsamość,
   5. kopie dokumentów poświadczających posiadanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy, itp.)
   6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub nieumyślne przestępstwa skarbowe,
   7. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskie oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
   8. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
   9. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą
   29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926/.”
   10. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – stanowiący załącznik Nr 1 do oferty.
   Oferta powinna zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto kosztu jednego miesiąca świadczonych usług. W cenę należy wliczyć koszt dojazdu do miejsca wykonywania zamówienia i dojazd do siedziby Zamawiającego oraz innych instytucji, koszt rozmów telefonicznych w związku ze świadczeniem usług. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
   Miejsce i termin złożenia dokumentów.
   Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na asystenta rodziny” do dnia 09.01.2015 r. Decyduje data faktycznego wpływu do OPS.
   Aplikacje, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
   Informacje dodatkowe.
   Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
   O wyniku naboru na świadczenie usług asystenta rodziny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
   Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   Informacji dotyczących naboru udziela :
   Starszy Inspektor Renata Rosińska – tel. 91 416 25-27 (wew. 116).

 • Dołączone pliki:


  1) OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINY  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

  2014-12-17

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
  na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

 • więcej ...
   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
   na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu
   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
   III. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób współuzależnionych w drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 8.00 – 13.00 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
   IV. Termin realizacji
   Przewidywany termin realizacji zamówienia: od stycznia 2015r. do grudnia 2015 r.
   V. Wymagania
   - obywatelstwo polskie,
   - pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
   - niekaralność za przestępstwa umyślne,
   - certyfikat instruktora terapii uzależnień lub specjalisty psychoterapii uzależnień wydany przez dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub zaświadczenie
   o ukończeniu innych szkół w zakresie psychoterapii,
   - doświadczenie w pracy terapeutycznej,
   - komunikatywność, odpowiedzialność, dyskrecja,
   - mile widziane dodatkowe kursy, szkolenia z zakresu przemocy w rodzinie

   VI. Wymagane dokumenty
   - życiorys zawodowy,
   - dokumenty poświadczające wykształcenie,
   - inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
   - oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
   29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
   na potrzeby związane z rekrutacją.
   - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
   - oferta cenowa wykonawcy (złożona na druku nr 1 stanowiącym załącznik do ogłoszenia) zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania określona w kwocie za 1 godzinę zegarową. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zleceniodawcy obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.
   VII. Istotne warunki podlegające ocenie
   - cena - 40% - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%
   VIII. Informacje dodatkowe
   1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usługi terapeutyczne - współuzależnienie” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie
   do 24.12.2014 r.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   3. O wyniku naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
   4. Informacji dotyczących naboru udziela :
   Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134).
   Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)

 • Dołączone pliki:


  1) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

  2014-12-17

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
  na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

 • więcej ...
   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
   na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu
   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
   III. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wg niżej określonego harmonogramu:
   Poniedziałek w godz. 8.00 – 10.00 – terapia grupowa
   Wtorek w godz. 16.00 – 20.00 – terapia grupowa
   Środa w godz. 8.00 – 10.00 – terapia indywidualna
   Środa w godz. 10.00 – 12.00 – terapia grupowa
   Czwartek w godz. 16.00 – 20.00 – terapia grupowa

   IV. Termin realizacji
   Przewidywany termin realizacji zamówienia: od stycznia 2015r. do grudnia 2015 r.
   V. Wymagania
   - obywatelstwo polskie,
   - pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
   - niekaralność za przestępstwa umyślne,
   - certyfikat instruktora terapii uzależnień lub specjalisty psychoterapii uzależnień wydany przez dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub zaświadczenie
   o ukończeniu innych szkół w zakresie psychoterapii
   - doświadczenie w pracy terapeutycznej,
   - komunikatywność, odpowiedzialność, dyskrecja,
   - mile widziane dodatkowe kursy, szkolenia z zakresu przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej

   VI. Wymagane dokumenty
   - życiorys zawodowy,
   - dokumenty poświadczające wykształcenie,
   - inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
   - oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
   29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
   na potrzeby związane z rekrutacją.
   - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
   - oferta cenowa wykonawcy (złożona na druku nr 1 stanowiącym załącznik do ogłoszenia) zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania określona w kwocie za 1 godzinę zegarową. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zleceniodawcy obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.
   VII. Istotne warunki podlegające ocenie
   - cena - 40% - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%
   VIII. Informacje dodatkowe
   1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usługi terapeutyczne - uzależnienie” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie
   do 24.12.2014 r.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   3. O wyniku naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
   4. Informacji dotyczących naboru udziela :
   Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134).
   Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)

 • Dołączone pliki:


  1) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

  2014-12-17

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
  na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu
  prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

 • więcej ...
   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
   na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu
   prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach
   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
   III. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych będących mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Dębcach w wymiarze 4 godzin miesięcznie.
   IV. Termin realizacji
   Przewidywany termin realizacji zamówienia: od stycznia 2015r. do grudnia 2015 r.
   V. Wymagania
   - obywatelstwo polskie,
   - pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
   - niekaralność za przestępstwa umyślne,
   - certyfikat instruktora terapii uzależnień lub specjalisty psychoterapii uzależnień wydany przez dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub zaświadczenie
   o ukończeniu innych szkół w zakresie psychoterapii
   - doświadczenie w pracy terapeutycznej,
   - komunikatywność, odpowiedzialność, dyskrecja,
   - mile widziane dodatkowe kursy, szkolenia z zakresu przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej

   VI. Wymagane dokumenty
   - życiorys zawodowy,
   - dokumenty poświadczające wykształcenie,
   - inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
   - oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
   29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
   na potrzeby związane z rekrutacją.
   - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
   - oferta cenowa wykonawcy (złożona na druku nr 1 stanowiącym załącznik do ogłoszenia) zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania określona w kwocie za 1 godzinę zegarową. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zleceniodawcy obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.
   VII. Istotne warunki podlegające ocenie
   - cena - 40% - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%
   VIII. Informacje dodatkowe
   1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usługi terapeutyczne - DPS” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 24.12.2014 r.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   3. O wyniku naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu
   prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
   4. Informacji dotyczących naboru udziela :
   Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134).
   Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)

 • Dołączone pliki:


  1) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

  2014-12-17

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
  na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie
  pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

 • więcej ...
   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
   na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie
   pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
   III. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików raz w tygodniu - czwartek w godz. 9.00 – 16.00 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
   IV. Termin realizacji
   Przewidywany termin realizacji zamówienia: od stycznia 2015r. do grudnia 2015 r.
   V. Wymagania
   - obywatelstwo polskie,
   - pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
   - niekaralność za przestępstwa umyślne,
   - certyfikat instruktora terapii uzależnień lub specjalisty psychoterapii uzależnień wydany przez dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub zaświadczenie
   o ukończeniu innych szkół w zakresie psychoterapii
   - doświadczenie w pracy terapeutycznej,
   - komunikatywność, odpowiedzialność, dyskrecja,
   - mile widziane dodatkowe kursy, szkolenia z zakresu przemocy w rodzinie

   VI. Wymagane dokumenty
   - życiorys zawodowy,
   - dokumenty poświadczające wykształcenie,
   - inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
   - oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
   29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
   na potrzeby związane z rekrutacją.
   - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
   - oferta cenowa wykonawcy (złożona na druku nr 1 stanowiącym załącznik do ogłoszenia) zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania określona w kwocie za 1 godzinę zegarową. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zleceniodawcy obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.
   VII. Istotne warunki podlegające ocenie
   - cena - 40% - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%
   VIII. Informacje dodatkowe
   1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usługi terapeutyczne - DDA” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 24.12.2014 r.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   3. O wyniku naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej
   i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików Ośrodek Pomocy Społecznej
   w Gryfinie poinformuje telefonicznie.

   4. Informacji dotyczących naboru udziela :
   Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134).
   Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)

 • Dołączone pliki:


  1) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych

  2014-12-17

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza
  nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych

 • więcej ...
   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza
   nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   II. Liczba miejsc: 1
   III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
   IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Prowadzenie usług psychologicznych odbywać się będzie raz w tygodniu – czwartek
   w godz. od 16.00 do 18.00 w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego.
   Do zakresu wykonywania zadań będzie należało:
   - prowadzenie interwencji psychologicznej mającej na celu pomoc osobom i rodzinom
   we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,
   - udzielanie pomocy w formie indywidualnych konsultacji i porad
   V. Termin realizacji
   Przewidywany termin realizacji zamówienia: od stycznia 2015r. do grudnia 2015 r.
   VI. Wymagania
   - obywatelstwo polskie,
   - pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
   - niekaralność za przestępstwa umyślne
   - ukończone jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia
   - mile widziane dodatkowe kursy, szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, przemocy w rodzinie, uzależnień
   - komunikatywność, odpowiedzialność, dyskrecja,

   VII. Wymagane dokumenty
   - życiorys zawodowy,
   - dokumenty poświadczające wykształcenie,
   - inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
   - oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
   29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
   na potrzeby związane z rekrutacją.
   - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
   - oferta cenowa wykonawcy (złożona na druku nr 1 stanowiącym załącznik do ogłoszenia) zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania określona w kwocie za 1 godzinę zegarową. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zleceniodawcy obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.

   VIII. Istotne warunki podlegające ocenie

   - cena - 40% - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%

   IX. Informacje dodatkowe
   1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usługi psychologiczne” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 24.12.2014 r.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   3. O wyniku naboru na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
   4. Informacji dotyczących naboru udziela :
   Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134).
   Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)

 • Dołączone pliki:


  1) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

  2014-12-17

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych.

 • więcej ...
   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza
   nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   II. Liczba miejsc: 1
   III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
   IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Prowadzenie usług prawnych odbywać się będzie raz w tygodniu – wtorek w godz. od 16.00 do 18.00 w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego.
   Do zakresu wykonywania zadań będzie należało:
   - udzielanie pomocy prawnej w formie indywidualnych konsultacji i porad
   V. Termin realizacji
   Przewidywany termin realizacji zamówienia: od stycznia 2015r. do grudnia 2015 r.
   VI. Wymagania
   - obywatelstwo polskie,
   - pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
   - niekaralność za przestępstwa umyślne
   - ukończone studia prawnicze (tytuł zawodowy)
   - mile widziane dodatkowe kwalifikacje
   - komunikatywność, odpowiedzialność, dyskrecja,

   VII. Wymagane dokumenty
   - życiorys zawodowy,
   - dokumenty poświadczające wykształcenie,
   - inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
   - oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
   29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
   na potrzeby związane z rekrutacją.
   - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
   - oferta cenowa wykonawcy (złożona na druku nr 1 stanowiącym załącznik do ogłoszenia) zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania określona w kwocie za 1 godzinę zegarową. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zleceniodawcy obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.

   VIII. Istotne warunki podlegające ocenie

   - cena - 40% - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%

   IX. Informacje dodatkowe
   1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usługi prawne” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 24.12.2014 r.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   3. O wyniku naboru na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
   4. Informacji dotyczących naboru udziela :
   Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134).
   Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)

 • Dołączone pliki:


  1) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora

  2014-12-17

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
  mediatora

 • więcej ...
   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
   mediatora

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino
   II. Liczba miejsc: 1
   III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
   IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Prowadzenie konsultacji w zakresie mediacji w celu rozwiązania konfliktów rodzinnych, zapobieganie przemocy w rodzinie, zapobieganie rozpadowi rodziny z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy Gryfino w szczególności zagrożonych zjawiskiem przemocy oraz alkoholizmem. Konsultacje będą prowadzone w 1 raz w miesiącu po dwie godziny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie według ustalonego harmonogramu .
   W ramach swoich obowiązków terapeuta rodzinny będzie miał za zadanie :
   -prowadzenie mediacji
   V. Termin realizacji
   Przewidywany termin realizacji zamówienia: od stycznia do grudnia 2015 r.
   VI. Wymagania
   -wykształcenie wyższe
   -kwalifikacje zawodowe uprawniające do prowadzenia mediacji
   -doświadczenie zawodowe,
   -fachowa wiedza z zakresu rozwiązywania konfliktów, sporów za pomocą mediacji.
   -łatwość nawiązywania kontaktów,

   VII. Wymagane dokumenty
   - list motywacyjny,
   -kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania usługi,
   -kopie świadectw pracy,
   -ewentualnie rekomendacje i referencje,
   -oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.),oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.
   VIII. Istotne warunki podlegające ocenie
   - cena - 40%
   -kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%
   IX. Informacje dodatkowe
   1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konsultacje-Mediator” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 24.12.2014 r.
   2. Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów w przypadku dojazdu do miejsca świadczenia konsultacji /załącznik Nr 1/.
   3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   4. O wyniku naboru na świadczenie usług terapeuty rodzinnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
   5. Informacji dotyczących naboru udziela :
   Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)
   Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134).

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

 • Dołączone pliki:


  1) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  2014-12-17

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
  specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • więcej ...
   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
   specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino
   II. Liczba miejsc: 1
   III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
   IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Prowadzenie konsultacji w działaniach interwencyjno-wspierających dla osób doznających oraz stosujących przemoc w rodzinie . Konsultacje będą prowadzone w dwa razy w miesiącu po dwie godziny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie według ustalonego harmonogramu .
   W ramach swoich obowiązków terapeuta rodzinny będzie miał za zadanie :
   - prowadzenie indywidulanych konsultacji z zakresu interwencji i pomocy psychologicznej dla osób doznających oraz stosujących przemoc w rodzinie
   V. Termin realizacji
   Przewidywany termin realizacji zamówienia: od stycznia do grudnia 2015 r.
   VI. Wymagania
   - wykształcenie wyższe,
   - kwalifikacje zawodowe – certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
   -doświadczenie zawodowe,
   - fachowa wiedza z zakresu interwencji i pomocy psychologicznej dla osób stosujących oraz doznających przemocy, rozwiazywania kryzysów w rodzinie, znajomość procedury Niebieskie Karty
   - łatwość nawiązywania kontaktów,
   VII. Wymagane dokumenty
   - list motywacyjny,
   -kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania usługi,- kopie świadectw pracy,
   - ewentualnie rekomendacje i referencje,
   - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.),
   - oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.
   VIII. Istotne warunki podlegające ocenie
   - cena - 40%
   - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%
   IX. Informacje dodatkowe
   1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konsultacje-Specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 24.12.2014 r.
   2. Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów w przypadku dojazdu do miejsca świadczenia konsultacji /załącznik Nr 1/.
   3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   4. O wyniku naboru na świadczenie usług terapeuty rodzinnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
   5. Informacji dotyczących naboru udziela :
   Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)
   Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134)

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

 • Dołączone pliki:


  1) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

  2014-12-17

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
  terapeuty rodzinnego

 • więcej ...
   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
   terapeuty rodzinnego

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino
   II. Liczba miejsc: 1
   III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
   IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Prowadzenie konsultacji z zakresu terapii rodzinnej w celu rozwiązania kryzysów rodzinnych, zapobiegania przemocy w rodzinie, zapobiegania rozpadowi rodziny z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy Gryfino szczególnie zagrożonych zjawiskiem przemocy oraz alkoholizmem. Konsultacje będą prowadzone w 2 razy w miesiącu po dwie godziny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie według ustalonego harmonogramu .
   W ramach swoich obowiązków terapeuta rodzinny będzie miał za zadanie :
   - prowadzenie indywidulanych konsultacji z zakresu terapii z rodzinami przeżywającymi problemy w celu ich przezwyciężenia,
   - udzielanie wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,
   V. Termin realizacji
   Przewidywany termin realizacji zamówienia: od stycznia do grudnia 2015 r.
   VI. Wymagania
   - wykształcenie wyższe,
   - kwalifikacje zawodowe ,
   - doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje z zakresu psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej, psychoterapii uzależnień, pedagogiki, interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
   - łatwość nawiązywania kontaktów,

   VII. Wymagane dokumenty
   - list motywacyjny,
   - kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania usługi, opinie świadectw pracy
   - ewentualnie rekomendacje i referencje
   - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.),
   - oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.
   VIII. Istotne warunki podlegające ocenie
   - cena - 40%
   - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%
   IX. Informacje dodatkowe
   1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konsultacje-Terapeuta rodzinny” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 24.12.2014 r.
   2. Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów w przypadku dojazdu do miejsca świadczenia konsultacji /załącznik Nr 1/.
   3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   4. O wyniku naboru na świadczenie usług terapeuty rodzinnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
   5. Informacji dotyczących naboru udziela
   Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)
   Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134).

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

 • Dołączone pliki:


  1) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień

  2014-12-17

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
  specjalisty terapii uzależnień

 • więcej ...
   Gryfino, dn. 11.12.2014 r.
   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
   specjalisty terapii uzależnień

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino
   II. Liczba miejsc: 1
   III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
   IV. Cel i zakres wykonywania zadań
   Prowadzenie konsultacji w działaniach interwencyjno-wspierających dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin . Konsultacje będą prowadzone 2 razy w miesiącu po dwie godziny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie według ustalonego harmonogramu .
   W ramach swoich obowiązków terapeuta rodzinny będzie miał za zadanie :
   - prowadzenie indywidulanych konsultacji z zakresu terapii uzależnień
   V. Termin realizacji
   Przewidywany termin realizacji zamówienia: od stycznia do grudnia 2015 r.
   VI. Wymagania
   - wykształcenie wyższe
   - kwalifikacje zawodowe – certyfikat specjalisty terapii uzależnień
   - doświadczenie zawodowe
   - fachowa wiedza z zakresu terapii uzależnień
   - łatwość nawiązywania kontaktów,

   VII. Wymagane dokumenty
   - list motywacyjny,
   - kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania usługi,
   - kopie świadectw pracy,
   - ewentualnie rekomendacje i referencje,
   - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.),
   - oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.
   VIII. Istotne warunki podlegające ocenie
   - cena - 40%
   - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%
   IX. Informacje dodatkowe
   1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konsultacje-Terapeuta uzależnień” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 24.12.2014 r.
   2. Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów w przypadku dojazdu do miejsca świadczenia konsultacji /załącznik Nr 1/.
   3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   4. O wyniku naboru na świadczenie usług terapeuty rodzinnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
   5. Informacji dotyczących naboru udziela :
   Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)
   Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134).

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

 • Dołączone pliki:


  1) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień  ZAPROSZENIE NA SPEKTAKL TEATRU BOMBA BOMBA

  2014-12-16

  Teatr Bomba Bomba działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie serdecznie zaprasza na przedstawienie pt: „Tajemnicza walizka. Nie ma się czego bać!”.
  Spektakl grany będzie 19 grudnia o godzinie 12.00 w sali kinowej Gryfińskiego Domu Kultury.Pretekstem do tej prezentacji będzie wizyta w Gryfinie współpracującej z Teatrem Bomba Bomba grupy teatralnej „Bärenherz” ze Schwedt.
  Wstęp na przestawienie wolny
  Serdecznie zapraszamy

  Teatr Bomba Bomba działa od marca 2014 roku, w ramach projektu pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. Spektakl obejrzało już około 2 tysięcy widzów w kilku miejscowościach: Nowogardzie, Teatrze Kana i DK Słowianin w Szczecinie, w Suchaniu i kilkakrotnie w Gryfinie.
  Teatr tworzą: reżyser - Violina Janiszewska (art positiv studio) oraz aktorzy: Grzegorz Bryn, Sebastian Lewandowski, Roman Słonina, Aleksandra Stelmaszyk, Piotr Stelmaszyk, Katarzyna Tarczyńska, Ewa Tarczyńska,
  Koordynator projektu: Aleksandra Szymanowicz (OPS w Gryfinie)

  Dołączona galeria:
  Rozeznanie cenowe na świadczenie pracy asystenta rodziny

  2014-12-05

  . Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie przeprowadza rozeznanie cenowe na świadczenie pracy asystenta rodziny na podstawie umowy o świadczenie usług o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro na świadczenie usług asystenta rodziny.

  Dołączone pliki:


  1) Rozeznanie cenowe na świadczenie pracy asystenta rodziny
  2) Oferta dot. rozeznnia  Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 2014

  2014-12-04

  Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza wszystkim wolontariuszom, a w szczególności tym, którzy pracują w Lokalnym Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie życzymy odnalezienia w pomaganiu innym źródła siły.

  Dołączone pliki:


  1) Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 2014
     Zobacz także: Aktualności - archiwum (34-125 z 125)


         Świadczenia

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe

  

Stypendia
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe
i dodatek energetyczny

  

Stypendia

  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  

Karta Dużej Rodziny
 
         Wymagane dokumenty

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe

  

Stypendia
 


Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji