Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie 2015-04-28
 
 
         Menu Główne

  

Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Europejski Fundusz Społeczny

  

Telefony zaufania

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny

  

Profilaktyka uzależnień

  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  

Wspieranie Rodziny

  

Karta Dużej Rodziny

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

Wolontariat

  

Centrum Aktywności Lokalnej

  

Kontakt
 
Kwiecień 2015Licznik odwiedzin:
186412
    Aktualności

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług pedagoga rodziny.

  2015-04-17

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
  pedagoga rodziny.

 • więcej ...
   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino
   II. Forma zatrudnienia:
   Umowa o świadczenie usług
   III. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Prowadzenie edukacji pedagogicznej mającej na celu pomoc rodzicom w wypełnianiu prawidłowej funkcji opiekuńczo-wychowawczej wobec dzieci i zapobieganiu sytuacjom umieszczenia dzieci
   w pieczy zastępczej. Czynności będą prowadzone w 3-5 rodzinach zamieszkałych na terenie Miasta
   i Gminy Gryfino w ich miejscu zamieszkania.
   W ramach swoich obowiązków pedagog będzie miał za zadanie:
   - prowadzenie indywidulanej edukacji pedagogicznej z rodzinami przeżywającymi problemy wychowawcze i zapobieganie sytuacjom umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej,
   - praca z dzieckiem sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją,
   - udzielanie wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych,
   - współpraca z pracownikiem socjalnym w zakresie planowania i realizacji pracy z rodziną ,
   - prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej pracy z rodzinami niezbędnej do opracowania diagnozy pedagogicznej (wstępnej i końcowej) z ukierunkowaniem na dalszą pracę z rodzinami,
   - podstawowa znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
   IV. Termin realizacji
   Przewidywany termin realizacji zamówienia: maj-grudzień 2015 r.
   V. Wymagania
   - wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację lub pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą
   - co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w indywidualnej pracy pedagogicznej w środowisku rodzinnym w miejscu zamieszkania rodziny,
   - osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
   - osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
   - osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   - osoba posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.
   VI. Wymagane dokumenty
   - list motywacyjny,
   - kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania usługi,
   - kopie dokumentów potwierdzających świadczenie pracy w zawodzie pedagoga,
   - rekomendacje i referencje potwierdzające zawodowo lub społecznie pełnione obowiązki pedagogiczne w środowiskach rodzinnych w miejscu zamieszkania rodzin,
   - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.),
   - oświadczenie osoby, że nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona ,
   - oświadczenie osoby , że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek
   w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
   - oświadczenie osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   - oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych
   - wypełniony i podpisany formularz ofertowy - stanowiący załącznik Nr 1 do oferty .Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług
   z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów dojazdu do rodziny.
   VII. Istotne warunki podlegające ocenie
   - cena - do 40%
   - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - do 40%
   - referencje, rekomendacje – do 20%
   VIII. Informacje dodatkowe
   1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Pedagog rodziny” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 22.04.2015 r.
   Dokumenty, które wpłyną do OPS po terminie nie będą rozpatrywane.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   3. O wyniku naboru na świadczenie usług pedagoga rodziny Ośrodek Pomocy Społecznej
   w Gryfinie poinformuje pisemnie.
   4. Informacji dotyczących naboru udziela :
   Starszy Inspektor Renata Rosińska - tel. 91 416 25-27 (wew. 116)
   Pracownik Socjalny Joanna Wawrzonek - tel. 91 416 25-27 (wew. 116).

 • Dołączone pliki:


  1) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług pedagoga rodziny.
  2) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług pedagoga rodziny.  DZIAŁAJ W CAL!

  2015-04-10

  Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie zaprasza mieszkańców, przedstawicieli instytucji, organizacji, stowarzyszeń i innych podmiotów do współpracy w inicjowaniu lokalnych wydarzeń. Współpraca ma charakter bezpłatny oraz bezprofitowy.
  Odwiedź nas, napisz lub zadzwoń i podziel się swoim pomysłem na aktywizowanie lokalnej społeczności.
  tel. 607 770 443
  email: aleksandra.szymanowicz@ops.gryfino.pl
  Poniżej zamieszczamy harmonogram.

  Dołączone pliki:


  1) DZIAŁAJ W CAL!  RODZINA PRZY SZACHOWNICY W CAL

  2015-04-10

  Już w sobotę 18 kwietnia odbędzie się pierwszy Otwarty Turniej Szachowy pod nazwą „Rodzina przy Szachownicy”. Turniej rozegrany zostanie w budynku „Pod Platanem” przy ul. Sprzymierzonych, czyli w Centrum Aktywności Lokalnej.

 • więcej ...
   Zawody przeprowadzone zostaną w formie turnieju otwartego na dystansie 7 rund P'15. Natomiast nad stroną techniczną szachowych zmagań będzie czuwał Krzysztof Rudnicki dobrze znany w Gryfinie z działalności UKS Biały Pion. W drużynach mogą grać osoby o najbliższym stopniu pokrewieństwa. Obowiązkowo w składzie musi znaleźć się przynajmniej jeden junior. O kolejności drużyn decydować będzie suma zdobytych punktów przez wszystkich zawodników w zespole. W przypadku równej ich ilości decyduje:1/ilość punktów juniora;2/pojedynek senior-senior; junior-junior. Dla najlepszych zawodników w turnieju indywidualnym oraz wszystkich drużyn – nagrody.

   Start rozgrywek o godz. 10:00 w sobotę 18 kwietnia!

   Zapisy na turniej prowadzi Krzysztof Rudnicki: nr tel. 509 820 510 e-mail: gdk.lwy@wp.pl

 • Dołączone pliki:


  1) RODZINA PRZY SZACHOWNICY W CAL  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

  2015-03-20

  http://www.bip.gryfino.pl/UMGryfinoFiles/file/uchwala_V_03015-zal.pdf  Ogłaszenie o naborze na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

  2015-03-20

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
  na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

 • więcej ...
   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
   III. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla osób uzależnionych od alkoholu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wg niżej określonego harmonogramu:
   Poniedziałek w godz. 10.00 – 12.00 – terapia indywidualna

   IV. Termin realizacji
   Przewidywany termin realizacji zamówienia: od kwietnia 2015r. do grudnia 2015 r.
   V. Wymagania
   - obywatelstwo polskie,
   - pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
   - niekaralność za przestępstwa umyślne,
   - certyfikat instruktora terapii uzależnień lub specjalisty psychoterapii uzależnień wydany przez dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub zaświadczenie
   o ukończeniu innych szkół w zakresie psychoterapii
   - doświadczenie w pracy terapeutycznej,
   - komunikatywność, odpowiedzialność, dyskrecja,
   - mile widziane dodatkowe kursy, szkolenia z zakresu przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej

   VI. Wymagane dokumenty
   - życiorys zawodowy,
   - dokumenty poświadczające wykształcenie,
   - inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
   - oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
   29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
   na potrzeby związane z rekrutacją.
   - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
   - oferta cenowa wykonawcy (złożona na druku nr 1 stanowiącym załącznik do ogłoszenia) zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania określona w kwocie za 1 godzinę zegarową. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zleceniodawcy obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.
   VII. Istotne warunki podlegające ocenie
   - cena - 40%
   -kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%
   VIII. Informacje dodatkowe
   1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usługi terapeutyczne - uzależnienie” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie
   do 26.03.2015 r.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   3. O wyniku naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
   4. Informacji dotyczących naboru udziela :
   Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134).
   Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)

 • Dołączone pliki:


  1) Oferta  Informacja

  2015-03-18

  Informujemy, że w harmonogramie na miesiąc marzec 2015 nastąpiła pomyłka dotycząca nazwiska - grupę teatralną prowadzi Pani Cerafin.  Wolontariusze - relacja z warsztatów

  2015-03-16

  Relacja z warsztatów pn. WOLONTARIAT EUROPEJSKI
  W dniu 09 marca 2015 r. w Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 8 dwudziestu sześciu uczestników warsztatów pn. WOLONTARIAT EUROPEJSKI poznało wiedzę z zakresu m.in. korzyści płynących z bycia wolontariuszem w krajach UE. Dowiedzieli się w jaki sposób można wyjechać za granicę, aby odbyć projekt i jak pogodzić pracę, naukę z pomaganiem innym.
  Warsztaty prowadziło Regionalne Centrum Wolontariatu ze Szczecina z wolontariuszkami biorącymi udział w Programie Wolontariatu Europejskiego.
  Wolontariat Europejski daje młodym ludziom zamieszkującym Europę (nie tylko kraje Unii Europejskiej), szansę, by jako wolontariusz, wyjechać na okres kilku miesięcy do innego kraju i pracować przy różnych inicjatywach istotnych dla danej społeczności lokalnej.
  Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Dwie wolontariuszki z Europy z zamiłowaniem do wolontariatu opowiadały o tym, że dla nich wolontariat jest sposobem na życie. Swoją pasją do wolontariatu europejskiego zainteresowały sporą grupę osób.
  Serdecznie dziękujmy wszystkim uczestnikom za aktywny udział. Warsztaty wywołały wiele emocji, uśmiechu oraz zaangażowania, dlatego serdecznie dziękujemy:
   Katarzynie Michalak z Regionalnego Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES w Szczecinie.
   Wolontariuszkom europejskim ze Stowarzyszenia POLITES: Carolinie de Albuquerque z Portugalii i Lucile Seguen z Francji.
   Lidii Mielniczuk opiekunowi grupy z ZSO w Gryfinie
   Barbarze Siwek opiekunowi grupy z ZSP nr 2 w Gryfinie
   Wolontariuszom Lokalnego Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie
   Uczniom ZSP nr 2 i ZSO w Gryfinie.

  Dołączone pliki:


  1) Wolontariusze - relacja z warsztatów

  Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (11 fot.)
  OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG PEDAGOGA RODZINY

  2015-03-12

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
  pedagoga rodziny.

 • więcej ...
   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino
   II. Forma zatrudnienia:
   Umowa o świadczenie usług
   III. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Prowadzenie edukacji pedagogicznej mającej na celu pomoc rodzicom w wypełnianiu prawidłowej funkcji opiekuńczo-wychowawczej wobec dzieci i zapobieganiu sytuacjom umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Czynności będą prowadzone w 3-5 rodzinach zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Gryfino w ich miejscu zamieszkania.
   W ramach swoich obowiązków pedagog będzie miał za zadanie:
   - prowadzenie indywidulanej edukacji pedagogicznej z rodzinami przeżywającymi problemy wychowawcze i zapobieganie sytuacjom umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej,
   praca z dzieckiem sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją,
   udzielanie wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych,
   współpraca z pracownikiem socjalnym w zakresie planowania i realizacji pracy z rodziną ,
   prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej pracy z rodzinami niezbędnej do opracowania diagnozy pedagogicznej (wstępnej i końcowej) z ukierunkowaniem na dalszą pracę z rodzinami.
   IV. Termin realizacji
   Przewidywany termin realizacji zamówienia: kwiecień-grudzień 2015 r.
   V. Wymagania
   - wykształcenie wyższe,
   - kwalifikacje zawodowe ,
   - doświadczenie zawodowe ze wskazaniem na pracę indywidulaną w środowisku rodzinnym,
   - fachowa wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki , uzależnień, promocji zdrowia,
   - rzetelne prowadzenie wymaganej dokumentacji, podstawowa znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
   - łatwość nawiązywania kontaktów.

   VI. Wymagane dokumenty
   - list motywacyjny,
   kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania usługi,
   - kopie świadectw pracy,
   - ewentualnie rekomendacje i referencje,
   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.),
   - oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych, - wypełniony i podpisany formularz ofertowy - stanowiący załącznik Nr 1 do oferty Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów dojazdu do rodziny .
   VII. Istotne warunki podlegające ocenie
   - cena - 40%
   - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%
   VIII. Informacje dodatkowe
   1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Pedagog rodziny” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 17.03.2015 r.
   Dokumenty, które wpłyną do OPS po terminie nie będą rozpatrywane.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   3. O wyniku naboru na świadczenie usług terapeuty rodzinnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje pisemnie.
   4. Informacji dotyczących naboru udziela :
   Starszy Inspektor Renata Rosińska - tel. 91 416 25-27 (wew. 116)
   Pracownik Socjalny Joanna Wawrzonek - tel. 91 416 25-27 (wew. 116).

 • Dołączone pliki:


  1) OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG PEDAGOGA RODZINY  OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG TERAPEUTY RODZINNEGO

  2015-03-12

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego do prowadzenia terapii w środowisku rodzinnym.

 • więcej ...
   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino
   II. Forma zatrudnienia:
   Umowa o świadczenie usług
   III. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Prowadzenie terapii rodzinnej w celu rozwiązania kryzysów rodzinnych i zapobieganiu sytuacjom umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej . Terapia rodzinna będzie prowadzona w 3-5 rodzinach zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Gryfino w ich miejscu zamieszkania.
   W ramach swoich obowiązków terapeuta rodzinny będzie miał za zadanie:
   - prowadzenie indywidualnej terapii z rodzinami przeżywającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze w celu ich przezwyciężenia i zapobiegania sytuacjom umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej,
   - prowadzenie indywidualnej terapii z rodzinami przeżywającymi sytuację kryzysową w celu naprawy i poprawy stosunków rodzinnych ,
   - dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej,
   - udzielanie wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,
   - współpraca z pracownikiem socjalnym w zakresie planowania i realizacji pracy z rodziną ,
   - prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej pracy z rodzinami niezbędnej do opracowania diagnozy (wstępnej i końcowej) z ukierunkowaniem na dalszą pracę z rodzinami.
   IV. Termin realizacji
   Przewidywany termin realizacji zamówienia: od kwietnia 2015 r. do grudnia 2015 r.
   V. Wymagania
   - wykształcenie wyższe,
   - kwalifikacje zawodowe ,
   - doświadczenie zawodowe ze wskazaniem na pracę indywidualną w środowisku rodzinnym,
   - fachowa wiedza z zakresu psychoterapii rodzin i uzależnień, promocji zdrowia, pedagogiki,
   -rzetelne prowadzenie wymaganej dokumentacji, podstawowa znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
   - łatwość nawiązywania kontaktów.
   VI. Wymagane dokumenty
   - list motywacyjny,
   - kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania usługi,
   - kopie świadectw pracy,
   - ewentualnie rekomendacje i referencje,
   - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.),
   - oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
   - wypełniony i podpisany formularz ofertowy - stanowiący załącznik Nr 1 do oferty Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów dojazdu do rodziny .
   VIII. Istotne warunki podlegające ocenie
   - cena - 40%
   - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%
   IX. Informacje dodatkowe
   1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Terapeuta rodzinny” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 17.03.2015 r.
   Dokumenty, które wpłyną do OPS po terminie nie będą rozpatrywane.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   3. O wyniku naboru na świadczenie usług terapeuty rodzinnego Ośrodek Pomocy Społecznej
   w Gryfinie poinformuje pisemnie.
   4. Informacji dotyczących naboru udziela :
   Starszy Inspektor Renata Rosińska - tel. 91 416 25-27 (wew. 116)
   Pracownik Socjalny Joanna Wawrzonek - tel. 91 416 25-27 (wew. 116).

 • Dołączone pliki:


  1) OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG TERAPEUTY RODZINNEGO  Centrum Aktywności Lokalnej

  2015-03-05

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poniżej zamieszcza harmonogram zajęć na miesiąc marzec oraz ważną informację dla wszytskich zainteresownych działalnością Centrum Aktywności Lokalnej.

  Dołączone pliki:


  1) harmonogram marzec 2015
  2) Informacja -Centrum Aktywności Lokalnej  Zajęcia

  2015-02-20

  zajęcia

  Dołączone pliki:


  1) Zajęcia  Warsztaty

  2015-02-20

  Warsztaty

  Dołączona galeria:
  OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

  2015-02-20

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że od miesiąca lipca 2014r. - na mocy Uchwały Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ze zm.) - przyjmuje wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

 • więcej ...
   Karta Dużej Rodziny przysługuje członkom rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
   • w wieku do ukończenia 18. roku życia;
   • w wieku do ukończenia 25. roku życia (w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej);
   • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

   Przez członków rodziny wielodzietnej rozumie się :
   • rodzica / rodziców, rodzica / rodziców zastępczych, osobę / osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,
   • małżonka rodzica,
   • dziecko, przez które rozumie się także dziecko, nad którym sprawowana jest rodzinna piecza zastępczą.
   Karta wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny, przy tym jej wydanie nie jest zależne od dochodu rodziny. Rodzice - mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności
   Karta Dużej Rodziny jest imiennym dokumentem o zasięgu ogólnokrajowym, uprawniającym do korzystania ze zniżek i ulg, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

   - Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej www.mpips.gov.pl oraz na stronach www.rodzina.gov.pl i www.empatia.mpips.gov.pl. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.


   Aby otrzymać kartę, należy złożyć wniosek
   * Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny przyjmowane będą przez tut. Ośrodek w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. urzędowania w siedzibie tut. Ośrodka mieszczącej się w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 12, pokój 16
   * Przy składaniu w/w wniosku członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny zobowiązany jest do pokazania oryginałów lub odpisów następujących dokumentów:
   1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
   2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
   3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
   4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
   5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
   6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
   7) Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.
   Należy jednak wskazać, że tut. Ośrodek może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

   Więcej informacji: www.rodzina.gov.pl
   Oferta Partnerów Karty Dużej Rodziny
   Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

   Co oferuje Karta Dużej Rodziny?
   Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny.
   Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
   Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.
   Czym jest Karta Dużej Rodziny?
   • Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
   • To system zniżek dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.
   • Ideą Karty jest ułatwienie rodzinom 3+ dostępu do kultury, aktywnego spędzania czasu oraz obniżenie kosztów codziennego życia.
   Kto będzie mógł korzystać z karty?
   • Karta Dużej Rodziny przeznaczona jest dla rodzin z co najmniej 3 dzieci.
   • Jest ona przyznawana niezależnie od dochodu.
   • Karta jest wydawana imiennie każdemu członkowi rodziny.
   Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:
   • Możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
   • Współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin.
   • Zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy lub instytucji.
   Jak zgłosić swoją firmę do programu?
   • Pobierz załączony na stronie rodzina.gov.pl formularz dla firm.
   • Wypełnij go.
   • Wyślij na adres: kdr@mpips.gov.pl
   Szczegółowe pytania w sprawie Karty Dużej Rodziny prosimy kierować na adres:
   Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
   00‐513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5
   e- mail: info@mpips.gov.pl
   Informacje telefoniczne będą udzielane w godzinach 10:00-12:00 pod następującymi numerami: 22 529-06-69, 22 529-06-83, 22 529-06-67
   (Informacja ze strony www.rodzina.gov.pl)

 • Dołączone pliki:


  1) OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY  ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 02 lipca 2014r.

  2015-02-20

  W sprawie powierzenia realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie

 • więcej ...
   Na podstawie art. 110 ust. 7 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy o pomocy
   społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, 509 i 1650, z 2014r. poz. 567 i 598) oraz § 13 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755) zarządzam, co następuje:
   § 1. Powierzam realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
   Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie.
   § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Pani Bożenie Górak Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.
   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


   Burmistrz
   Miasta i Gminy Gryfino
   Henryk Piłat
   U Z A S A D N I E N I E

   Uchwałą Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014r. Nr 430) został ustanowiony program dla rodzin wielodzietnych. Realizacja tego programu jest obowiązkiem gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
   Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755) dokumentem identyfikującym osoby uprawnione do świadczeń z tego programu jest Karta Dużej Rodziny. Stosownie do przepisów § 5 i § 13 cytowanego rozporządzenia Kartę wydaje Burmistrz, bądź upoważniona przez niego osoba.
   Realizacja rządowych programów pomocy społecznej jest jednym z zadań wymienionych przez ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, 509 i 1650, z 2014r. poz. 567 i 598). Ponieważ inne zadania z zakresu pomocy społecznej gminy Gryfino realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zasadne jest, aby również zadanie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych było realizowane przez tę jednostkę.

 • Dołączone pliki:


  1) ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 02 lipca 2014r.  TYGODNIOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ W CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

  2015-02-10

  nazwa zajęcia godzina osoba prowadząca

 • więcej ...
   poniedziałek 9 luty
   zajęcia rękodzieła 16;30-17;30 Stanisława Gągolińska
   wtorek 10 luty
   gimnastka dla Seniora 10;00-11;30 Regina Swędrowska
   zajęcia gimnastyczne 12:00-13:00 Krystyna Gil
   zajęcia wyrównawcze 16;30-17;30
   środa 11 luty
   zajęcia artystyczne 16;30-17;30 Kamila Sikora i Maja Jastrzębska
   czwartek 12 luty
   zajęcia taneczno -ruchowe 16;30-17;30 Natalia Wierzbowska i Justyna Szpyt
   nazwa zajęcia godzina osoba prowadząca
   poniedziałek 16 luty
   zajęcia rękodzieła 16;30-17;30 Stanisława Gągolińska
   wtorek 17 luty
   gimnastka dla Seniora 10;00-11;30 Regina Swędrowska
   zajęcia gimnastyczne 12:00-13:00 Krystyna Gil
   zajęcia wyrównawcze 16;30-17;30 Sylwia Furtak i Weronika Woźniak
   środa 18 luty
   zajęcia techniczne 16;30-17;30 Julia Cieciuch i Ola Felicka
   czwartek 19 luty
   zajęcia taneczno -ruchowe 16;30-17;30 Natalia Wierzbowska i Justyna Szpyt
   piątek 20 luty
   zajęcia wokalne 16:30-17:30 Julia Górska i Sandra Kwiatkowska
   Kolumna1 Kolumna2 Kolumna3
   poniedziałek 23 luty
   zajęcia rękodzieła 16;30-17;30 Stanisława Gągolińska
   wtorek 24 luty
   gimnastka dla Seniora 10;00-11;30 Regina Swędrowska
   zajęcia gimnastyczne 12:00-13:00 Krystyna Gil
   zajęcia wyrównawcze 16;30-17;30
   środa 25 luty
   zajęcia artystyczne 16;30-17;30 Kamila Sikora i Maja Jastrzębska
   czwartek 26 luty
   zajęcia taneczno -ruchowe 16;30-17;30 Natalia Wierzbowska i Justyna Szpyt
   piątek 27 luty
   bajkowe wieczory od 16:00 Julia Cieciuch i Maksymilian Matławski

 • Dołączone pliki:


  1) TYGODNIOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ W CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza

  2015-02-10

  nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

 • więcej ...
   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   II. Liczba miejsc: 1
   III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
   IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Prowadzenie usług prawnych odbywać się będzie raz w tygodniu – wtorek w godz. od 16.00 do 18.00 w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego.
   Do zakresu wykonywania zadań będzie należało:
   - udzielanie pomocy prawnej w formie indywidualnych konsultacji i porad
   V. Termin realizacji
   Przewidywany termin realizacji zamówienia: od marca 2015r. do grudnia 2015 r.
   VI. Wymagania
   - obywatelstwo polskie,
   - pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
   - niekaralność za przestępstwa umyślne
   - ukończone studia prawnicze (tytuł zawodowy)
   - mile widziane dodatkowe kwalifikacje
   - komunikatywność, odpowiedzialność, dyskrecja,

   VII. Wymagane dokumenty
   - życiorys zawodowy,
   - dokumenty poświadczające wykształcenie,
   - inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
   - oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
   29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
   na potrzeby związane z rekrutacją.
   - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
   - oferta cenowa wykonawcy (złożona na druku nr 1 stanowiącym załącznik do ogłoszenia) zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania określona w kwocie za 1 godzinę zegarową. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zleceniodawcy obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.

   VIII. Istotne warunki podlegające ocenie

   - cena - 40% - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%

   IX. Informacje dodatkowe
   1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usługi prawne” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 20.02.2015 r.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   3. O wyniku naboru na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
   4. Informacji dotyczących naboru udziela :
   Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134).
   Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)

   Dyrektor
   mgr Bożena Górak

 • Dołączone pliki:


  1) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza
  2) oferta  Zarządzenie Nr. 0050.5.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 stycznia 2015r

  2015-01-29

  w sprawie realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

 • więcej ...
   w sprawie realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

 • Dołączone pliki:


  1) Zarządzenie Nr. 0050.5.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 stycznia 2015r  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

  2015-01-21

  I. Zamawiający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Łużycka 12
  74-100 Gryfino

 • więcej ...
   II. Liczba miejsc: 1
   III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
   IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Prowadzenie usług prawnych odbywać się będzie raz w tygodniu – wtorek w godz. od 16.00 do 18.00 w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego.
   Do zakresu wykonywania zadań będzie należało:
   - udzielanie pomocy prawnej w formie indywidualnych konsultacji i porad
   V. Termin realizacji
   Przewidywany termin realizacji zamówienia: od lutego 2015r. do grudnia 2015 r.
   VI. Wymagania
   - obywatelstwo polskie,
   - pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
   - niekaralność za przestępstwa umyślne
   - ukończone studia prawnicze (tytuł zawodowy)
   - mile widziane dodatkowe kwalifikacje
   - komunikatywność, odpowiedzialność, dyskrecja,

   VII. Wymagane dokumenty
   - życiorys zawodowy,
   - dokumenty poświadczające wykształcenie,
   - inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
   - oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
   29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
   na potrzeby związane z rekrutacją.
   - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
   - oferta cenowa wykonawcy (złożona na druku nr 1 stanowiącym załącznik do ogłoszenia) zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania określona w kwocie za 1 godzinę zegarową. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zleceniodawcy obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.

   VIII. Istotne warunki podlegające ocenie

   - cena - 40% - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%

   IX. Informacje dodatkowe
   1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usługi prawne” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 29.01.2015 r.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   3. O wyniku naboru na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
   4. Informacji dotyczących naboru udziela :
   Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134).
   Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)

 • Dołączone pliki:


  1) Oferta  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora

  2015-01-14

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora

 • więcej ...
   Gryfino, dn. 13.01.2015 r.
   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino
   II. Liczba miejsc: 1
   III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
   IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Prowadzenie konsultacji w zakresie mediacji w celu rozwiązania konfliktów rodzinnych, zapobieganie przemocy w rodzinie, zapobieganie rozpadowi rodziny z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy Gryfino szczególnie zagrożonych zjawiskiem przemocy oraz alkoholizmem. Konsultacje będą prowadzone w 1 raz w miesiącu po dwie godziny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie według ustalonego harmonogramu .
   W ramach swoich obowiązków mediator będzie miał za zadanie :
   - prowadzenie mediacji
   V. Termin realizacji
   Przewidywany termin realizacji zamówienia: od lutego do grudnia 2015 r.
   VI. Wymagania
   - wykształcenie wyższe,
   - kwalifikacje zawodowe uprawniające do prowadzenia mediacji,
   - doświadczenie zawodowe,
   - fachowa wiedza z zakresu rozwiązywania konfliktów, sporów za pomocą mediacji.
   - łatwość nawiązywania kontaktów,
   VII. Wymagane dokumenty
   - list motywacyjny,
   - kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania usługi,
   - kopie świadectw pracy,
   - ewentualnie rekomendacje i referencje,
   - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.),
   - oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.
   VIII. Istotne warunki podlegające ocenie
   - cena - 40%
   - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%
   IX. Informacje dodatkowe
   1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konsultacje-Mediator” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 23.01.2015 r.
   2. Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów dojazdu do miejsca świadczenia konsultacji /załącznik Nr 1/.
   3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   4. O wyniku naboru na świadczenie usług terapeuty rodzinnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
   5. Informacji dotyczących naboru udziela :
   Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)
   Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134).

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

 • Dołączone pliki:


  1) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora
     Zobacz także: Aktualności - archiwum (20-128 z 128)


         Świadczenia

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe

  

Stypendia
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe
i dodatek energetyczny

  

Stypendia

  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  

Karta Dużej Rodziny
 
         Wymagane dokumenty

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe

  

Stypendia
 


Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji